Слањем СМС поруке на број 2844 у било којој мрежи деомаћих оператера, донирате 100 динара за Црквену кухињу.

Уплате на динарски рачун извршити преко нашег рачуна у Комерцијалној банци

Текући рачун: 205-58219-31
позив на број: 230102

Своје донације можете и лично донети у канцеларију ВДС-а у Француској улици број 31 на првом спрату.

Намирнице за Црквену кухињу или гардеробу, обућу и друге ствари за вишедетне породице  и сиромашне кориснике услуга ВДС-а можете предати у просторијама ВДС-а у Француској улици 31.

Покровитељи рада ВДС-а

Радио
„Слово љубве”

Радио Архиепископије београдско-карловачке

Будимо људи

Емисија посвећена харитативним делатностима Верског добротворног старатељства
Сајт радија

СПЦ

Информативна служба Српске Православне Цркве

Информативна служба

Извештаји о раду ВДС-а у одељку вести из архиепископије
Из архиепископије

Наши Срби

Хуманитарна организација

Our Serbs
Chicago

Our Serbs is an charitable organization created to help Serbian people in need
Click Here

IOCC

Међународна православна хуманитарна организација

International Orthodox Christian Charities

Our inspiration, mission, and work to help those in need.
Click Here

Медијски угао

Ресори ВДС-а

Актив­ни­ји рад паро­хи­ја у Архи­е­пи­ско­пи­ји на пољу орга­ни­за­ци­је пре­да­ва­ња, пред­ста­вља­ња књи­га, кон­це­ра­та, књи­жев­них вече­ри итд. су усло­ви­ли да се актив­ност ВДС-а у овом ресо­ру у знат­ној мери сма­њи, али и пре­у­сме­ри не неке дру­ге ресо­ре и актив­но­сти. Резул­тат тога је у одно­су на прет­ход­не годи­не, зна­чај­но сма­ње­ни број одр­жа­них пре­да­ва­ња и пред­ста­вље­них књи­га. 

У овом тре­нут­ку актив­но­сти ресо­ра вер­ске про­све­те са актив­но одви­ја­ју у обла­сти­ма: 

  1. Бес­плат­ни часо­ви стра­них јези­ка и дру­гих школ­ских пред­ме­та и
  2. Сек­ци­ја за дома­ћу ради­ност – Ста­ри зана­ти, вез, шиве­ње, позна­ти­ја као Жен­ска рад­на сек­ци­ја.

Прав­но саве­то­ва­ли­ште, сва­ке сре­де од 13 часо­ва и пет­ком од 12 часо­ва пру­жа бес­плат­ну прав­ну помоћ, око раз­ре­ша­ва­ња свих спор­них пита­ња, брач­них про­бле­ма, имо­вин­ских и др.

Адво­ка­ти Милош Сте­фа­но­вић и прав­ни­ца Ана Виде­нов на годи­шњем нивоу пру­же помоћ у више од 400 разно­вр­сних слу­ча­је­ва.

Овај ресор има дужност да кроз сво­је саве­то­ва­ли­ште помог­не људи­ма да раз­ре­ше про­бле­ме у поро­ди­ци, бра­ку и вас­пи­та­њу деце, што је један од нај­о­се­тљи­ви­јих живот­них сег­ме­на­та. Наши савет­ни­ци често уче­ству­ју у радио еми­си­ја­ма на ове теме. У рад су укљу­че­ни: све­ште­ник (духов­ник), лекар и соци­јал­ни рад­ник.

На челу ово­га ресо­ра нала­зи се др сци мед Мили­ја­на Савић, која је про­те­клих годи­на била изу­зет­но актив­на на пољу помо­ћи поро­ди­ца­ма, деци, мај­ка­ма око исхра­не и доје­ња и која сто­ји на челу орга­ни­за­ци­је „Помоћ поро­ди­ци“.

Отва­ра­њем нове модер­но опре­мље­не Цркве­не кухи­ње са вели­ким мага­цин­ским про­сто­ром у Земун Пољу омо­гу­ћен је несме­тан рад на при­пре­ми вели­ког бро­ја обро­ка. Током целе годи­не при­пре­ма­но је пре­ко 2000 обро­ка рад­ним дани­ма. Током авгу­ста месе­ца Цркве­на кухи­ња пра­ви лет­њу пау­зу због нео­п­ход­них радо­ва на сер­ви­си­ра­њу и одр­жа­ва­њу кухињ­ских апа­ра­та и кре­че­ња про­сто­ри­ја.

На челу ресо­ра се нала­зи кувар Сла­ви­ша Дашић. Пома­жу му Урош Стан­ко­вић као коор­ди­на­тор за цркве­не кухи­ње и возач, Милан При­мо­жић као возач и Бојан Удо­ви­чић као орга­ни­за­тор цен­трал­ног пунк­та у Фран­цу­ској ули­ци број 31.

Нај­зна­чај­ни­ју сна­гу ресо­ра Цркве­не кухи­ње чине волон­те­ри са сво­јим радом, посве­ће­ним вре­ме­ном, љуба­вљу, стр­пље­њем и трпље­њем. Без њихо­ве несе­бич­не помо­ћи рад би био ско­ро немо­гућ.

Кува­ни обро­ци се поред трпе­за­ри­је у Фра­ну­ској 31 деле при хра­мо­ви­ма:

  • Ваз­не­се­ња Господ­њег на Жар­ко­ву
  • Св. Вели­ко­му­че­ни­ка кне­за Лаза­ра на Зве­зда­ри
  • Сабо­ра Срп­ских Све­ти­те­ља на Кара­бур­ми и
  • Св. Вели­ко­му­че­ни­ка Геор­ги­ја на Бежа­ни­ји.

Један од глав­них циље­ва овог ресо­ра је ства­ра­ње прак­тич­ног духов­ног и соци­јал­ног про­гра­ма пра­ће­ња и помо­ћи ста­рач­ким домо­ви­ма, домо­ви­ма за децу оме­те­ну у раз­во­ју, сла­бо­ви­де, наглу­ве, без роди­тељ­ског ста­ра­ња и слич­ним уста­но­ва­ма. Овај поста­вље­ни циљ у мно­го­ме је оства­рен, а негде сарад­ња са уста­но­ва­ма соци­јал­не зашти­те гра­да пола­га­но отпо­чи­ње. Посе­те се врше по дого­во­ру са инсти­ту­ци­јом, над­ле­жним све­ште­ни­ком или духов­ни­ком. Обич­но се орга­ни­зу­ју неде­љом после Св. Литур­ги­је. У посе­ти уче­ству­је више волон­те­ра зајед­но са вођом ресо­ра и све­ште­ни­ком. У посе­те се увек носи пра­во­слав­на штам­па као што је Пра­во­сла­вље, Пра­во­слав­ни миси­о­нар, Све­то­сав­ско звон­це, моли­тве­ни­ци, ико­ни­це и бро­ја­ни­це, затим, воће, слат­ки­ши, ако се оби­ла­зи дечи­ји дом и дру­ги даро­ви.

На челу овог ресора се налази Г. Василије Ковачевић.

При ресо­ру саве­то­ва­ли­шта за очу­ва­ње здра­вља актив­но делу­је два­де­сет један лекар. Они пру­жа­ју услу­ге лече­ња кори­сни­ци­ма ВДС-а у амбу­лан­ти ВДС-а, сво­јим при­ват­ним орди­на­ци­ја­ма или орди­на­ци­ја­ма при домо­ви­ма здра­вља и кли­ни­ка.

На осно­ву лекар­ске еви­ден­ци­је годи­шње се извр­ши више од 400 пре­гле­да паци­је­на­та, а леко­ве, пеле­не и/или разни сани­тет­ски мате­ри­јал доби­је више од 1000 људи.

Рас­по­ред дежур­ста­ва се сва­ке годи­не почет­ком сеп­тем­бра изно­ва пра­ви. Рас­по­ред је под­ло­жан про­ме­на­ма, у погле­ду дана и сат­ни­це дежу­ра­ња. Сви пре­гле­ди се врше искљу­чи­во по зака­зи­ва­њу.

Услед раз­ви­је­не актив­но­сти на пољу цркве­не штам­пе и изда­ва­штва у Архи­е­пи­ско­пи­ји бео­град­ско-кар­ло­вач­кој упра­ва Ста­ра­тељ­ства је одлу­чи­ла да сред­ства наме­ње­на за овај ресор сма­њи и пре­у­сме­ри на дру­ге актив­но­сти, али да оста­ви довољ­но сред­ста­ва за финан­си­ра­ње поје­ди­нач­них про­је­ка­та за које упра­ва одо­бри и за које се про­це­ни да су у скла­ду са миси­јом Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства.

На челу ресо­ра се нала­зи Г. Нико­ла Дроб­ња­ко­вић

0
волонтера на пунктовима
0
корисника Црквене кухиње
0
пунктова Црквене кухиње

Обавештење

Због недостатка простора за одговарајуће складиштење, до даљњег нисмо у прилици да примамо гардеробу и обућу.

Хвала на разумевању!