Значи нам што мала пажња децу дотиче и радује

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Посе­та Мило­срд­не сек­ци­је ВДС-а Дому „Јован Јова­но­вић Змај“

Волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су пете неде­ље Вели­ког Часног Поста 14. апри­ла 2019. годи­не посе­ти­ли Дом за децу без роди­тељ­ског ста­ра­ња Јован Јова­но­вић Змај у саста­ву Цен­тра за зашти­ту одој­ча­ди, деце и омла­ди­не Зве­чан­ска. Пора­ни­ли су да би на вре­ме сти­гли на Све­ту Литур­ги­ју у храм Све­тог Јова­на Вла­ди­ми­ра нај­бли­жи Дому јер је због одр­жа­ва­ња Бео­град­ског мара­то­на био про­ме­њен режим сао­бра­ћа­ја и оте­жан пре­воз град­ским сао­бра­ћа­јем. Воће за децу је сти­гло на вре­ме захва­љу­ју­ћи волон­те­ру Сло­бо­да­ну који га је пре­ве­зао. Са њим су поред сина Геор­ги­ја који често иде у посе­те са Мило­срд­ном сек­ци­јом дошли „као поја­ча­ње“ супру­га Сања и мла­ђи син Игња­ти­је.

И ми у току Вели­ког Поста као на духов­ном мара­то­ну ула­же­мо вели­ки труд и напор да пре­ђе­мо зада­ти пут и стиг­не­мо на циљ. У тој трци наи­ла­зи­мо на број­не пре­пре­ке, али нисмо сами. Са нама је наш Господ Исус Хри­стос који нам пома­же да их савла­да­мо, Коме се за то моли­мо, посеб­но на сва­кој Литур­ги­ји Пре­ђе­о­све­ће­них Даро­ва: „Даруј и нама бла­ги Госпо­де, да се добрим под­ви­гом под­ви­за­ва­мо, да ток Поста завр­ши­мо, веру нео­кр­ње­ну сачу­ва­мо, гла­ве неви­дљи­вих зми­ја сатре­мо, да се побе­ди­те­љи гре­ха јави­мо и да нео­су­ђе­но достиг­не­мо покло­ни­ти се Све­том Вас­кр­се­њу.“

Деца су нас чека­ла и неко­ли­ко њих је истр­ча­ло у дво­ри­ште чим смо сти­гли. Одмах су пону­ди­ли да нам помог­ну да уне­се­мо воће у днев­ни бора­вак. Деца су се пона­ша­ла сло­бод­но јер се већ добро позна­је­мо, раз­го­ва­ра­ли смо о све­му, послу­жи­ли су се воћем, шали­ли се, а нај­мла­ђи су као и увек радо седе­ли у кри­лу. Вла­ди­ми­ра који лепо сви­ра смо замо­ли­ли да доне­се гита­ру тако да је уз песму атмос­фе­ра била весе­ла. Посеб­но кад је дошао његов брат коме је био рођен­дан и сви зајед­но смо му чести­та­ли песмом „ Данас нам је диван дан…“. Са Вла­ди­ми­ром су мало пева­ли и волон­те­ри, прво Сло­бо­дан, а затим и Ива­на. Неко­ли­ко мали­ша­на је врло пажљи­во гле­да­ло како он сви­ра, а на кра­ју смо се Вла­ди­ми­ру захва­ли­ли апла­у­зом. Успут смо са већом децом при­ча­ли о уче­њу и коли­ко је важно да завр­ше шко­лу и стек­ну неко зани­ма­ње. Један дечак нам је пока­зао свој цртеж на паноу и поже­лео да се поред њега фото­гра­фи­ше. Геор­ги­је је међу децом срео девој­чи­цу коју позна­је са фол­кло­ра, а његов брат Игња­ти­је се спри­ја­те­љио са вршња­ком који му је пока­зао сла­га­ли­цу коју су зајед­но саста­вља­ли.

Дежур­ни вас­пи­тач госпо­дин Дамир Шехо­вић нас дуго позна­је и доче­као нас је врло љуба­зно. Из раз­го­во­ра са њим и из одно­са деце пре­ма њему види се да их он зна „како дишу“, да је за њих ауто­ри­тет и да су му при­вр­же­на као да им је нај­ро­ђе­ни­ји. Рекао је да деца воле кад ми дође­мо и позвао да дође­мо поно­во. Одго­во­ри­ли смо да и ми воли­мо ове посе­те, да ћемо радо поно­во доћи код деце и да нама мно­го зна­чи што их наша мала пажња доти­че и раду­је.

У току посе­те нисмо виде­ли дете Дома Сан­дру Милу­ти­но­вић која је још на шко­ло­ва­њу, а поред тога ради као него­ва­те­љи­ца у јед­ном ста­рач­ком дому и актив­на је у нашој и у мило­срд­ној сек­ци­ји при хра­му Све­тог Алек­сан­дра Нев­ског. Сан­дра пише песме и недав­но је изда­ла збир­ку песа­ма „Мој живот у сти­хо­ви­ма“. Про­мо­ци­ја Сан­дри­не прве збир­ке песа­ма, на коју смо и ми позва­ни, биће одр­жа­на на Врби­цу 20. апри­ла 2019. годи­не у 19 часо­ва у општи­ни Вра­чар.

 

Сан­дра је недав­но била на покло­нич­ком путо­ва­њу Све­том Нек­та­ри­ју на Еги­ни и њему је посве­ти­ла песму коју обја­вљу­је­мо.

Свети Нектарије

Као Сун­це на небу и земља на песку,

доне­си нам мир небе­ски Све­ти Нек­та­ри­је Егин­ски!

Сва­ки наш корак, ти добро знаш.

Кад нас туга, стиг­не а бол сти­сне,

Ти си ту уз нас.

Тво­је Све­те мошти вра­ћа­ју наду отпи­са­ни­ма и

скла­ња­ју сузу тужним лици­ма

и дају раз­лог да те још више сла­ви­мо.

Тво­је све­то име. Сви добро зна­мо и ту је у нас, уре­за­но.

Кад пад­не­мо на дно да се сети­мо да има­мо нашег Оца Нек­та­ри­ја!

Оче наш Нек­та­ри­је!

Отво­ри нам пра­ве путе­ве да заслу­жи­мо Цар­ство Небе­ско.

Кад нас живот сти­сне и поти­сну сећа­ња, када нема­мо куд

Ти дођи и дај нам сна­гу, да се вра­ти­мо тамо где смо ста­ли.

Поми­луј нас гре­шне, чисто­том срца свог,

који смо се изгу­би­ли у овом Рђа­вом све­ту.

Оче наш Нек­та­ри­је, дај нам сна­гу и вољу, да издр­жи­мо све олу­је и мећа­ве, да се при­бли­жи­мо Цар­ству Небе­ском.

 

Сан­дра Милу­ти­но­вић