Волонтери у манастиру Рајиновац

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

У неде­љу 24.05.2020. годи­не, на пра­зник Рав­но­а­по­стол­них све­ти­те­ља Кири­ла и Мето­ди­ја, волон­те­ри су при­су­ство­ва­ли све­тој Литур­ги­ји у мана­сти­ру Раји­но­вац који се нала­зи у Бега­љи­ци надо­мак Гроц­ке.

Мана­стир је посве­ћен Рође­њу Пре­све­те Бого­ро­ди­це (Мала Госпо­ји­на). Први пут се поми­ње у тур­ском попи­су из 16. века као мана­стир Све­ти Рај­ко. У мана­сти­ру се нала­зе чести­це мошти­ју Све­тог Цара Лаза­ра, Св. Луке и Св. Хара­лам­пи­ја. Тако­ђе је у мана­сти­ру и чудо­твор­на ико­на Пре­све­те Бого­ро­ди­це која пома­же жена­ма да поста­ну мај­ке.

У мана­сти­ру живе мона­хи­ње са сво­јим игу­ма­ном, оцем Архи­ман­дри­том Сера­фи­мом који нас је после Литур­ги­је позвао за трпе­зу љуба­ви, где је бесе­дио и раз­го­ва­рао са при­сут­ним вер­ни­ци­ма.

Касни­је су неки од нас има­ли ту при­ви­ле­ги­ју да помог­ну мона­хи­ња­ма у кухи­њи око пра­ња посу­ђа, али то нам није тешко пало с обзи­ром на то да смо сте­кли иску­ство у Цркве­ној Кухи­њи.

И на кра­ју само оста­је потре­ба да се захва­ли­мо Госпо­ду на даро­ви­ма које нам пру­жа, јер после ско­ра­шњег ван­ред­ног ста­ња и свих огра­ни­че­ња које смо има­ли, ова посе­та мана­сти­ру је била пра­ви бла­го­слов и под­се­ти­ла нас је коли­ко нас Бог окру­жу­је сво­јим мило­ср­ђем на сва­ком кора­ку нашег живо­та.

Да може­мо живе­ти 1000 годи­на и има­ти 1000 срца, то не би било довољ­но да узвра­ти­мо Хри­сту за Њего­ву вели­ку љубав и зато, СЛА­ВА БОГУ ЗА СВЕ!

Бран­ка Вуч­ко­вић, волон­тер