У скла­ду са миси­јом Срп­ске Пра­во­слав­не Цркве, у овом вео­ма тешком тре­нут­ку за све ста­нов­ни­ке Срби­је и све­та уоп­ште, про­ис­те­клом услед дело­ва­ња зло­ћуд­ног Коро­на виру­са, Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство је покре­ну­ло низ акци­ја који­ма пома­же и пома­га­ће нај­у­гро­же­ни­је поро­ди­це и поје­дин­це у Архи­е­пи­ско­пи­ји бео­град­ско-кар­ло­вач­кој и у дру­гим епар­хи­ја­ма СПЦ у Срби­ји.

Због оби­ма и оте­жа­не набав­ке због Ван­ред­ног ста­ња, акци­ја ће бити спро­ве­де­на у два дела. У првој тури ће свака породица добити по 25кг белог пше­нич­ног бра­шна тип 500, по 10 лита­ра јести­вог сун­цо­кре­то­вог уља и по 5кг пасу­ља (прва тура је испо­ру­че­на данас, 20. мар­та 2020. г). У дру­гој тури, која ће бити испо­ру­че­на у поне­де­љак 23. мар­та 2020. г. ће свакој породици бити поде­ље­не дру­ге намир­ни­це као што су: тесте­ни­не, сардине, паштете, месни наресци, дуготрајно млеко, сос од парадајза, као и хемиј­ска сред­ства за дома­ћин­ство као што су: детер­џент за веш и посу­ђе, сапу­ни, шам­по­н и пасте за зубе…

Дана­шњом акци­јом обу­хва­ће­но је 47 више­дет­них поро­ди­ца из Архи­е­пи­ско­пи­је бео­град­ско-кар­ло­вач­ке, 15 више­дет­них поро­ди­ца из дру­гих епар­хи­ја, 7 поро­ди­ца у који­ма се само један роди­тељ ста­ра о поро­ди­ци и више од десет тешко угро­же­них поро­ди­ца и поје­ди­на­ца. Овом акци­јом основ­ним живот­ним намир­ни­ца­ма смо опскр­би­ли око 600 људи са децом.

Редов­ним кори­сни­ци­ма цркве­не кухи­ње којих има око 1700, у поне­де­љак 23. мар­та, биће испо­ру­че­не пре­храм­бе­не намир­ни­це довољ­не за наред­них 10 дана. Сви­ма који живе без кро­ва над гла­вом, а којих има око 300 биће испо­ру­че­на кон­зер­ви­ра­на хра­на тако­ђе у поне­де­љак.

Поред пре­храм­бе­них намир­ни­ца и сред­ста­ва за дома­ћин­ство, биће наба­вље­ни и леко­ви који су доступ­ни у апо­те­ка­ма и у нашој амбу­лан­ти за оне који су ту врсту помо­ћи тра­жи­ли.

Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство ће наста­ви­ти још интен­зив­ни­је са сво­јом миси­јом помо­ћи у виду хума­ни­тар­них акци­ја за све вре­ме тра­ја­ња Ван­ред­ног ста­ња у Репу­бли­ци Срби­ји.

Моли­мо се Госпо­ду да укре­пи све наше кори­сни­ке који­ма је ина­че живот­ни крст стра­да­ња и трп­ње већи него дру­ги­ма и да са вером издр­же ово вре­ме. Зна­мо да без Божи­јег допу­ште­ња ништа не бива и веру­је­мо да ће Господ као једи­ни мило­стив и благ Чове­ко­љу­бац да нам пода­ри све­га што нам је потреб­но за живот и спа­се­ње.