Васкршњи ручак

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Хри­стос вас­кр­се! Ваи­сти­ну вас­кр­се!

„Ако је ко побо­жан и бого­љу­бив, нека се насла­ђу­је овим див­ним и све­тлим сла­вљем. Ако је ко бла­го­ра­зу­ман слу­га, нека раду­ју­ћи се уђе у радост Госпо­да сво­га. Ако се ко наму­чио посте­ћи се, нека сада при­ми пла­ту. Ако је ко од првог часа радио, нека данас при­ми пра­вед­ни дуг. Ако је ко дошао после тре­ће­га часа, нека пра­зну­је са захвал­но­шћу. Ако је ко сти­гао после шесто­га часа, нека нима­ло не сум­ња, јер ничим неће бити оште­ћен. Ако је ко про­пу­стио и деве­ти час, нека при­сту­пи не коле­ба­ју­ћи се нима­ло. Ако је ко сти­гао тек у једа­на­е­сти час, нека се не пла­ши зака­шње­ња: јер овај див­ни Госпо­дар при­ма послед­њег као и првог, одма­ра оно­га који је дошао у једа­на­е­сти час, као и оно­га који је радио од прво­га часа. И послед­њег милу­је и прво­га дво­ри; и оно­ме даје, и ово­ме дару­је; и дела при­ма, и наме­ру цели­ва; и дела­ње цени, и при­нос хва­ли…“

Овим речи­ма Све­ти Јован Зла­то­у­сти, у свом Вас­кр­шњем сло­ву пози­ва све на Трпе­зу Господ­њу, зајед­но потре­би­те и добро­тво­ре, оне који при­ма­ју и оне који дају, јер је сви­ма захвал­ни­ма уго­то­вио Вече­ру.

Данас је и Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство упу­ти­ло позив сви­ма који нема­ју да се насла­де бога­тим даро­ви­ма које Господ пре­ко див­них добро­тво­ра и волон­те­ра при­пре­мио за њих.

Тра­ди­ци­о­нал­на поде­ла Вас­кр­шњих паке­та хра­не која је до сада при­ре­ђи­ва­на на сам дан Вас­кр­са  је ове годи­не због ван­ред­ног ста­ња и поли­циј­ског часа поме­ре­на за Вас­кр­шњи уто­рак. На трпе­за­ма кори­сни­ка данас су се поред Вас­кр­шњих јаја и тра­ди­ци­о­нал­не пече­ни­це нашле и дру­ге намир­ни­це као што су тесте­ни­не, гото­ва јела, кон­зер­ви­ра­на хра­на и воће.

Oрганизацију поде­ле Вас­кр­шњих паке­та кори­сни­ци­ма Цркве­не кухи­ње, сво­јим при­ло­зи­ма помо­гли су Хума­ни­тар­на орга­ни­за­ци­ја „Наши Срби – Our Serbs“ из Чика­га, Коло срп­ских сеста­ра из Бео­гра­да, фир­ма Medi­cal Innovation Solu­ti­ons из Бео­гра­да.