vds-logo+text
spc-sr

Уче­ни­ци Бого­сло­ви­ја на лето­ва­њу у Грч­кој 2018. г.

На позив митро­по­ли­та Китру­са, Ката­ри­не и Пла­та­мо­на г. Геор­ги­ја, а по бла­го­сло­ву Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског г. Ири­не­ја, и ове 2018. Годи­не, орга­ни­зо­ва­на је посе­та Грч­кој за уче­ни­ке и про­фе­со­ре три бого­сло­ви­је; бео­град­ске, нишке и кар­ло­вач­ке.

У орга­ни­за­ци­ји ВДС-а и ове годи­не, као и прет­ход­не две, спо­ји­ле су се и збра­ти­ми­ле три бого­сло­ви­је. Гене­рал­ни секре­тар ВДС-а све­ште­ник Вла­ди­мир Мар­ко­вић при­хва­тио се вели­ке одго­вор­но­сти око при­пре­ме и реа­ли­за­ци­је дола­ска бого­сло­ва­ца у Грч­ку. Бого­слов­ци су кре­ну­ли у прат­њи про­то­пре­зви­те­ра Боба­на Стој­ко­ви­ћа, пре­зви­те­ра Ђор­ђа Мир­ко­ви­ћа и ђако­на Нема­ње Кале­ма. Гру­па је била сме­ште­на у одма­ра­ли­шту митро­по­ли­је, у Кате­ри­ни, где су усло­ви били вео­ма при­јат­ни. У овом одма­ра­ли­шту нас је саче­као ђакон Бра­ни­слав Јоцић који је омо­гу­ћио гру­пи ква­ли­те­тан пре­вод са грч­ког јези­ка.

Првих дана нашег борав­ка у Грч­кој био је испу­њен одмо­ром. По Бла­го­сло­ву митро­по­ли­та Геор­ги­ја нашег дома­ћи­на, позва­ни смо да узме­мо уче­шће у лити­ји у мје­сту Леп­то­ка­ри­ја. Зајед­но са сво­јим про­фе­со­ри­ма уче­ни­ци су при­су­ство­ва­ли  вечер­њем бого­слу­же­њу. У обра­ћа­њу свим при­сут­ним вер­ни­ци­ма митро­по­лит је поу­чио народ о лику Пре­све­те Бого­ро­ди­це. Митро­по­лит је нагла­сио да смо ми непрeстанo под окри­љем Пре­све­те Бого­ро­ди­це, и да је она наша вели­ка заштит­ни­ца. На  кра­ју обра­ћа­ња митро­по­лит је гово­рио о бли­ско­сти наше две сестрин­ске цркве.  Посеб­ну захвал­ност је упу­тио бого­сло­ви­ма  који су на њего­во инси­сти­ра­ње отпе­ва­ли на десе­ти­ну бого­слу­жбе­них песа­ма посве­ће­них Пре­све­тој Бого­ро­ди­ци.

Дру­го­га дана по дола­ску у Грч­ку, бого­слов­ци су оби­шли мана­стир Св. Јефре­ма Сири­на. Овај мана­стир се у Грч­кој нази­ва ,,рај на земљи“, у то су се уве­ри­ли сви који су дошли да посе­те ову све­ти­њу. У мана­стир­ској цркви гру­пи је изло­жен кра­так исто­ри­јат овог мана­сти­ра. У пор­ти мана­сти­ра отпе­ва­ни су тро­па­ри Све­том Сави, Кири­лу и Мето­ди­ју и Арсе­ни­ју Срем­цу. Тре­ћег дана гру­па је била рас­по­ре­ђе­на у три Цркве у који­ма се по бла­го­сло­ву митро­по­ли­та Геор­ги­ја слу­жи литур­ги­ја на срп­ском јези­ку. Бого­сло­ви су били рас­по­ре­ђе­ни у три гра­да  Пара­ли­ју, Неи Пори и Леп­то­ка­ри­ју. Након завр­ше­не литур­ги­је усле­ди­ла је трпе­за љуба­ви.

Одла­зак на пла­ни­ну Олимп, посе­та при­род­њач­ком музе­ју и посе­та новом мана­сти­ру Све­тог Дио­ни­си­ја Олип­ског као и ста­ром мана­сти­ру био је пра­ви дожи­вљај за целу гру­пу. У при­род­њач­ком музе­ју гру­пи је испри­ча­но све о биљ­ном и живо­тињ­ском све­ту пла­ни­не Олимп. У музе­ју је пред­ста­вље­на и 3D про­ек­ци­ја спо­та о пла­ни­ни Олимп и олим­пиј­ској реги­ји. Након што су нешто ново сазна­ли о гео­граф­ским карак­те­ри­сти­ка­ма пла­ни­не Олимп упи­ти­ли су се да сазна­ју и када је први пут Хри­шћан­ство сти­гло у ову олим­пиј­ску реги­ју.

Нови мана­стир Све­тог Дио­ни­си­ја Олип­ског уда­љен је 3кm од села Лито­хо­ро. Поти­че из 1950.г. јер је ста­ри мана­стир дожи­вео вели­ко раза­ра­ње, пљач­ка­ње и руше­ње. У новом мана­сти­ру гру­па је има­ла при­ли­ку да види и мана­стир­ску ризни­цу где су поред разних и мно­го­број­них спи­са и рели­кви­ја из вре­ме­на тур­ске вла­да­ви­не нала­зи и већи број дели­ћа мошти­ју мно­гих све­ти­те­ља. После новог мана­сти­ра оби­шли су и ста­ри мана­стир који је уда­љен 17 кm, од новог мана­сти­ра. Тра­го­ви овог ста­рог мана­сти­ра поти­чу из 1542. годи­не. У овом ста­ром мана­сти­ру живео је и сам Све­ти Дио­ни­си­је. Након што су бого­слов­ци отпе­ва­ли неко­ли­ко тро­па­ра упри­ли­че­но је и мало окре­пље­ње у мана­стир­ској госто­прим­ни­ци.

Сутра­дан гру­па је посе­ти­ла архе­о­ло­шко нала­зи­ште Дион. Дион је зна­ча­јан исто­риј­ски град. У њему је Алек­сан­дар Маке­дон­ски при­нео жртву када је кре­нуо у поход на Ази­ју. Гру­па је касни­је оби­шла и музеј гра­да Дион гдје се може сазна­ти доста тога о том антич­ком пери­о­ду.

Прет­по­след­њег дана борав­ка Митро­по­лит Геор­ги­је је одр­жао бого­сло­ви­ма пре­да­ва­ње о свом иску­ству миси­о­на­ре­ња у цен­трал­ној Афри­ци. Као све­ште­ник био је позван од стра­не патри­јар­ха Тео­до­ра да дође у град Кон-Гоу. Због позна­ва­ња фран­цу­ског јези­ка тада све­ште­ник Геор­ги­је био је позван за пре­да­ва­ча на Бого­слов­ском Факул­те­ту у том гра­ду. Митро­по­лит је гово­рио о поте­шко­ћа­ма које је имао у току сво­је миси­је у Афри­ци и о вели­кој скром­но­сти коју је видео у тим људи­ма. ,,На почет­ку сам се бојао како ће и да ли ће миси­ја бити успе­шна. Тре­ба­ло ми је мало вре­ме­на да се навик­нем на тај мен­та­ли­тет наро­да који је дру­га­чи­ји од Грч­ког. Касни­је сам схва­тио да можда људи тамо нема­ју обу­ћу и оде­ћу али има­ју нешто мно­го бит­ни­је, а то је бла­го и чисто срце“, рекао је митро­по­лит.

Митро­по­лит је неко­ли­ко пута нагла­сио да је у дана­шње вре­ме нај­бит­ни­је миси­о­на­ре­ње, наро­чи­то за тре­нут­не све­ште­ни­ке, али и за оне што се при­пре­ма­ју да сту­пе у све­ште­нич­ки чин. На кра­ју пре­да­ва­ња митро­по­лит је изра­зио вели­ко задо­вољ­ство и упу­тио вели­ку захвал­ност нашој Срп­ској Пра­во­слав­ној Цркви што шаље бого­сло­ве на ова­ква путо­ва­ња јер је и то један вид миси­о­на­ре­ња.

Те вече­ри бого­сло­ви су били гости на пана­ги­ри­ку у пор­ти хра­ма Све­ште­но­му­че­ни­ка Хара­лам­пи­ја у Кате­ри­ни у прат­њи глав­не кува­ри­це Ката­ри­не и њеног супру­га Дими­три­ја. У овом хра­му се чува­ју мошти све­ште­но­му­че­ни­ка Хара­лам­пи­ја и Елев­те­ри­ја.

Послед­њи дан борав­ка у Грч­кој био је посве­ћен оби­ла­ску хра­мо­ва у Солу­ну. По дола­ску у Солу­ну гру­па се нај­пре упу­ти­ла на срп­ско вој­нич­ко гро­бље ,,Зеј­тин­лик“ где ју је доче­као ста­ри­на Ђор­ђе Миха­и­ло­вић. У нај­кра­ћим црта­ма чувар овог гро­бља Ђор­ђе је гово­рио о Солун­ском фрон­ту и о нашим слав­ним пре­ци­ма који су дали сво­је живо­те за нашу отаџ­би­ну Срби­ју. Овде су се сви зајед­но помо­ли­ли Богу за душе пре­ми­ну­лих који су дали сво­је живо­те у про­бо­ју Солун­ског фрон­та у Првом свет­ском рату. Затим су оби­шли и цркву Све­тог Дими­три­ја где су се покло­ни­ли и цели­ва­ли миро­то­чи­ве мошти Све­то­га Дими­три­ја. Оби­ла­ском цркве Све­те Софи­је која је нај­ста­ри­ја црква у Солу­ну завр­ше­но је ово десе­то­днев­но покло­нич­ко путо­ва­ње за бого­слов­це.

Мило­ван Малић

Уче­ник 5. раз­ре­да Бого­сло­ви­је Све­тих Кири­ла и Мето­ди­ја у Нишу