vds-logo+text
spc-sr

Tag: Васкршњи ручак

Васкршњи ручак

„Ако је ко побо­жан и бого­љу­бив, нека се насла­ђу­је овим див­ним и све­тлим сла­вљем. Ако је ко бла­го­ра­зу­ман слу­га, нека раду­ју­ћи се уђе у радост Госпо­да сво­га. Ако се ко наму­чио посте­ћи се, нека сада при­ми пла­ту. Ако је ко од првог часа радио, нека данас при­ми пра­вед­ни дуг. Ако је ко дошао после тре­ће­га часа, нека пра­зну­је са захвал­но­шћу. Ако је ко сти­гао после шесто­га часа, нека нима­ло не сум­ња, јер ничим неће бити оште­ћен. Ако је ко про­пу­стио и деве­ти час, нека при­сту­пи не коле­ба­ју­ћи се нима­ло. Ако је ко сти­гао тек у једа­на­е­сти час, нека се не пла­ши зака­шње­ња: јер овај див­ни Госпо­дар при­ма послед­њег као и првог, одма­ра оно­га који је дошао у једа­на­е­сти час, као и оно­га који је радио од прво­га часа. И послед­њег милу­је и прво­га дво­ри; и оно­ме даје, и ово­ме дару­је; и дела при­ма, и наме­ру цели­ва; и дела­ње цени, и при­нос хва­ли…“

Опширније »