Тешко је ако сте без средстава за живот, немоћни, слаби и немате никога

Посета Милосрдне секције Прихватилишту за стара и одрасла лица У недељу 8. децембра 2019. године време је било благо за ово доба године када су волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства дошли у посету Прихватилишту за стара и одрасла лица у Кумодрашкој. Ова установа социјалне заштите Града Београда је нашим суграђанима који немају „кров над […]

По­се­та При­хва­ти­ли­шту за од­ра­сла и ста­ра ли­ца

На пра­зник Сре­те­ња Го­спод­њег 15. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су за­јед­но са сту­ден­ти­ма Пра­во­слав­ног бо­го­слов­ског фа­кул­те­та по­се­ти­ли При­хва­ти­ли­ште за од­ра­сла и ста­ра ли­ца у Ку­мо­дра­шкој.