Митрополит Георгије у Србији

…како су красне ноге онијех који доносе глас за мир, који доносе глас за добро! (Рим. 10, 15) Коначно смо добили прилику да угостимо великог добротвора српског народа и Српске Православне Цркве, а повод је била промоција књиге „18 дана у Конгу“ на српском језику чији је аутор управо Митрополит Китруса, Катерине и Платамона Г. […]

Промоција књиге „18 дана у Конгу”

Митрополит Китруса, Катерине и Платамона Г. Георгије Верско добротворно старатељство организује представљање књиге Митрополита Китруса, Катерине и Платамоне Г. Георгија „18 ДАНА У КОНГУ – Дневник православног мисионара” у среду 23. октобра 2019. године на Платоу београдског сајма у Хали 1-А у 19 часова. На промоцији ће говорити аутор књиге Митрополит Георгије.

Уче­ни­ци Бого­сло­ви­ја на лето­ва­њу у Грч­кој 2018. г.

На позив митро­по­ли­та Китру­са, Ката­ри­не и Пла­та­мо­на г. Геор­ги­ја, а по бла­го­сло­ву Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског г. Ири­не­ја, и ове 2018. Годи­не, орга­ни­зо­ва­на је посе­та Грч­кој за уче­ни­ке и про­фе­со­ре три бого­сло­ви­је; бео­град­ске, нишке и кар­ло­вач­ке. У орга­ни­за­ци­ји ВДС-а и ове годи­не, као и прет­ход­не две, спо­ји­ле су се и збра­ти­ми­ле три бого­сло­ви­је. Гене­рал­ни секре­тар […]