Уче­ни­ци Бого­сло­ви­ја на лето­ва­њу у Грч­кој 2018. г.

На позив митро­по­ли­та Китру­са, Ката­ри­не и Пла­та­мо­на г. Геор­ги­ја, а по бла­го­сло­ву Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског г. Ири­не­ја, и ове 2018. Годи­не, орга­ни­зо­ва­на је посе­та Грч­кој за уче­ни­ке и про­фе­со­ре три бого­сло­ви­је; бео­град­ске, нишке и кар­ло­вач­ке. У орга­ни­за­ци­ји ВДС-а и ове годи­не, као и прет­ход­не две, спо­ји­ле су се и збра­ти­ми­ле три бого­сло­ви­је. Гене­рал­ни секре­тар […]