Поклоничко путовање Верског добротворног старатељства

Бла­го­сло­вен који дола­зи у име Господ­ње И ове годи­не Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство Архи­е­пи­ско­пи­је бео­град­ско кар­ло­вач­ке је по бла­го­сло­ву Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског Госпо­ди­на Ири­не­ја орга­ни­зо­ва­ло покло­нич­ко путо­ва­ње за волон­те­ре који у „Ста­ра­тељ­ству“, по бла­го­сло­ву нашег Патри­јар­ха Ири­не­ја кроз раз­ли­чи­те видо­ве актив­но­сти пома­жу потре­би­ти­ма, нашим најугроженијим сугра­ђа­ни­ма, за мно­ге „неви­дљи­вим људи­ма“, на мар­ги­ни дру­штва. Скуп волон­те­ра, […]