Љуби­те јед­ни дру­ге

У Неде­љу 22. јула 2018. годи­не  након Све­те Литур­ги­је волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства посе­ти­ли су Дом Ста­ци­о­нар у Диљ­ској ули­и­ци. И ово­га пута доче­ка­ни као добри ста­ри при­ја­те­љи, волон­те­ри су након при­јат­ног раз­го­во­ра у трпе­за­ри­ји герон­то­ло­шког цен­тра оби­шли оне кори­сни­ке који су веза­ни за посте­љу.  Иако су мно­ги од њих има­ли тешке живот­не при­че наши […]