Све­ти Са­ва про­сла­вљен на Де­чи­јем оде­ље­њу Ин­сти­ту­та за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Де­ца ко­ја се ле­че на Ин­сти­ту­ту за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је про­сла­ви­ла су 28. ја­ну­а­ра 2019. го­ди­не у свом ле­чи­ли­шту ђач­ку сла­ву Све­тог Са­ву. Је­реј Зо­ран Ке­ре­зо­вић ду­хов­ник Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је и ста­ре­ши­на хра­ма Све­тих вра­че­ва Ко­зме и Да­мја­на са пој­ци­ма при хра­му и са чла­но­ви­ма Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства ко­ји за­јед­но са њим ре­дов­но по­се­ћу­ју де­цу до­шао је у до­го­во­ре­но вре­ме на Де­чи­је оде­ље­ње да се по­мо­ли Го­спо­ду и Све­том Са­ви и пре­се­че ко­лач и че­сти­та сла­ву.

Де­ца ко­ја се ле­че на Ин­сти­ту­ту за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је про­сла­ви­ла су 28. ја­ну­а­ра 2019. го­ди­не у свом ле­чи­ли­шту ђач­ку сла­ву Све­тог Са­ву. Је­реј Зо­ран Ке­ре­зо­вић ду­хов­ник Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је и ста­ре­ши­на хра­ма Све­тих вра­че­ва Ко­зме и Да­мја­на са пој­ци­ма при хра­му и са чла­но­ви­ма Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства ко­ји за­јед­но са њим ре­дов­но по­се­ћу­ју де­цу до­шао је у до­го­во­ре­но вре­ме на Де­чи­је оде­ље­ње да се по­мо­ли Го­спо­ду и Све­том Са­ви и пре­се­че ко­лач и че­сти­та сла­ву. У днев­ном бо­рав­ку су већ би­ла оку­пље­на де­ца и њи­хо­ви ро­ди­те­љи и чла­но­ви ко­лек­ти­ва Ин­сти­ту­та за он­ко­ло­ги­ју и Основ­не шко­ле „Др Дра­ган Хер­цог“ ко­ја из­во­ди на­ста­ву де­ци ко­ја су на ле­че­њу. Слав­ски ко­лач, жи­то, слав­ска све­ћа и ви­но су би­ли при­пре­мље­ни и по­ста­вље­на пра­знич­на тр­пе­за.

Отац Зо­ран је у кра­ћој бе­се­ди го­во­ре­ћи о ве­ли­ком зна­ча­ју Све­тог Са­ве за наш на­род ре­као да је Све­ти Са­ва осни­вач и здрав­стве­не за­шти­те и ле­кар­ске стру­ке код нас. По­же­лео је „да би дао Бог да ле­ка­ри учи­не оно нај­бо­ље што мо­гу за ва­ше здра­вље, да би сте се ви ов­де ис­це­ли­ли и у сва­ком до­бру и сва­ком здра­вљу оти­шли ва­шим до­мо­ви­ма“. Био је то све­чан и ра­до­стан тре­ну­так у ко­ме су се сви оку­пље­ни око слав­ског ко­ла­ча мо­ли­ли за­јед­но са све­ште­ни­ком уз по­ја­ње тро­па­ра за по­моћ и бла­го­слов Не­бе­ског Ле­ка­ра и за­ступ­ни­штво Све­тог Са­ве. Ка­да је отац Зо­ран пре­се­као ко­лач и пој­ци уз уче­шће при­сут­них пе­ва­ли „Свја­ти му­че­ни­ци, иже до­бр­је, стра­дал­чев­ство­вав­ше и вјен­чав­ши­сја, мо­ли­те­сја ко Го­спо­ду, по­ми­ло­ва­ти­сја ду­шам на­шим“ сви су уче­ство­ва­ли у окре­та­њу ко­ла­ча и са оцем Зо­ра­ном га пре­ло­ми­ли.

Отац Зо­ран је че­сти­тао де­ци сла­ву и још јед­ном по­же­лео успе­шно ле­че­ње и оздра­вље­ње. Сло­жно је, уз уче­шће свих при­сут­них, от­пе­ва­на Све­то­сав­ска хим­на „Ус­клик­ни­мо с љу­ба­вљу све­ти­те­љу Са­ви“. Јед­на де­вој­чи­ца је ре­ци­то­ва­ла пе­сму о Све­том Са­ви „За­вет“. Уче­ство­ва­ле су и две ма­ме ко­је су у име сво­је де­це из­ре­ци­то­ва­ле две пе­сме ње­му по­све­ће­не. Го­спо­ђа Сун­чи­ца Не­шић про­фе­сор­ка му­зич­ке кул­ту­ре ОШ „Др Дра­ган Хер­цог“ је от­пе­ва­ла и од­сви­ра­ла на ги­та­ри пе­сму „Ле­ген­да“ о Све­том Са­ви за ко­ју је на­пи­са­ла текст и му­зи­ку.

При­ре­ђе­на је и ма­ла из­ло­жба де­чи­јих цр­те­жа по­све­ће­на Све­том Са­ви. Про­фе­сор­ка ли­ков­не кул­ту­ре ОШ „Др Дра­ган Хер­цог“ го­спо­ђа Алек­сан­дра Ко­ва­че­вић нам је ре­кла да де­ца во­ле те те­ме. Во­ле да цр­та­ју и кад им је те­шко, на­ђу сна­гу, хо­ће да цр­та­ју, то их ора­спо­ло­жи и диг­не им мо­рал. Ве­ро­у­чи­те­љи­ца го­спо­ђа Ми­ли­ца Ра­кић се по­ста­ра­ла да де­ца упо­зна­ју Све­тог Са­ву, за­во­ле га и за­то ра­до уче пе­сми­це о ње­му или га цр­та­ју.

Ово ма­ло усрд­но мо­ли­тве­но са­бра­ње око Све­тог Са­ве на Де­чи­јем оде­ље­њу Ин­сти­ту­та за он­ко­ло­ги­ју у же­љи да се он про­сла­ви ве­ру­је­мо да је до­не­ло ра­дост сви­ма ко­ји су у ње­му уче­ство­ва­ли и ор­га­ни­зо­ва­ли га и на­ду да ће Све­ти Са­ва уз­не­ти Го­спо­ду мо­ли­тве за ово ле­чи­ли­ште, за оне ко­ји се ле­че и ко­ји их ле­че и ко­ји им по­ма­жу.