ВЕРСКО ДОБРОТВОРНО СТАРАТЕЉСТВО

Обележен Савиндан

Из чистог срца уз љубав, труд и подр­шку упр­кос неких инте­лек­ту­ал­них огра­ни­че­ња могу да се сла­ве Бог и наш прво­на­чал­ник Све­ти Сава.

Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство је за Све­тог Саву ове годи­не поде­ли­ло око чети­ри сто­ти­не паке­ти­ћа и у сва­ком од њих књи­гу Све­тог Вла­ди­ке Нико­ла­ја о Све­том Сави. Паке­ти­ће су на Савин­дан 27. јану­а­ра 2021. годи­не добли уче­ни­ци Шко­ле за оште­ће­не слу­хом-наглу­ве „Сте­фан Дечан­ски” и Основ­не шко­ле за децу са цере­брал­ном пара­ли­зом „Мио­драг Матић” и деца на дечи­јем оде­ље­њу Инсти­ту­та за онко­ло­ги­ју Срби­је. Обе­ле­жа­ва­ње школ­ске сла­ве је због тре­нут­не здрав­стве­не ситу­а­ци­је про­те­кло мало скром­ни­је. Није се могло доћи до свих уста­но­ва у који­ма је Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство тра­ди­ци­о­нал­но уче­ство­ва­ло у про­сла­ви нити су волон­те­ри могли лич­но уру­чи­ти паке­ти­ће деци. Важно је да су деца доби­ла паке­ти­ће и да су се у души при­пре­ми­ла за нај­ве­ћу срп­ску сла­ву Све­тог Саву.

На Савин­дан је гру­па волон­те­ра Мило­срд­не сек­ци­је ВДС-а оби­шла Удру­же­ње за помоћ мен­тал­но недо­вољ­но раз­ви­је­ним осо­ба­ма МНРО Нови Бео­град са којим има врло успе­шну дуго­го­ди­шњу садад­њу. Волон­те­ри су као и увек врло љуба­зно при­мље­ни од пред­сед­ни­це Удру­же­ња госпо­ђе Раде Божи­нов­ски и чла­но­ва Удру­же­ња који су се врло обра­до­ва­ли дола­ску волон­те­ра и паке­ти­ћи­ма и с вели­ким енту­зи­ја­змом изве­ли кра­ћи про­грам, посве­ћен Све­том Сави после сече­ња слав­ског кола­ча.

Врло срда­чан при­јем волон­те­ра је био и у Удру­же­њу за помоћ осо­ба­ма са смет­ња­ма у раз­во­ју-Живи­мо зајед­но са којим ВДС тако­ђе има дуго­го­ди­шњу врло успе­шну сарад­њу, које су волон­те­ри посе­ти­ли 2. фебру­а­ра 2021. годи­не и доне­ли паке­ти­ће. Чла­но­ви Удру­же­ња су с нестр­пље­њем оче­ки­ва­ли дола­зак волон­те­ра с жељом да пока­жу шта су нау­чи­ли и да изве­ду кра­ћу ака­де­ми­ју коју су при­пре­ми­ли уз помоћ веро­у­чи­те­љи­це госпо­ђе Мили­це Ракић волон­те­ра ВДС-а и струч­них сарад­ни­ка Удру­же­ња.

Ака­де­ми­ја је поче­ла моли­твом Оче наш и Све­то­сав­ском хим­ном. Чла­но­ви су отпе­ва­ли и хим­ну Удру­же­ња: „Сад сви смо ту, исто нас Сун­це гре­је и хра­нии…” и изре­ци­то­ва­ли и отпе­ва­ли још неко­ли­ко песа­ма. Атмос­фе­ру су можда нај­бо­ље изра­жа­ва­ли сле­де­ћи сти­хо­ви из песме о Све­том Сави госпо­ди­на Мио­драга Мише Бли­зан­ца:

 
 Све­ти Сава наша сла­ва,
 Кроз веко­ве води нас.
 Води народ ка спа­се­њу,
 Пра­во­сла­вљу учи нас. 

Са волон­те­ри­ма је све вре­ме био госпо­дин Дејан Козић пре­де­сед­ник Удру­же­ња који је са само њему свој­стве­ним енту­зи­ја­змом гово­рио о раду Удру­же­ња које је пости­гло завид­не резул­та­те у погле­ду оса­мо­ста­љи­ва­ња осо­ба са смет­ња­ма у раз­во­ју, њихо­вом укљу­чи­ва­њу у дру­штве­ну зајед­ни­цу, раз­во­ју лич­но­сти и откри­ва­њу и раз­во­ју тале­на­та које има­ју.

Чла­но­ви Удру­же­ња су на растан­ку с вели­ким задо­вољ­ством нацр­та­ли честит­ке за оца Вла­ду, секре­та­ра ВДС-а и пре­да­ли их волон­те­ри­ма да му уру­че. Волон­те­ри су доне­ли паке­ти­ће и обра­до­ва­ли уче­сни­ке овог про­гра­ма посве­ће­ног Све­том Сави и дру­ге чла­но­ве Удру­же­ња. А они су пред­ста­вом коју су изве­ли, као и чла­но­ви Удру­же­ња МНРО на Савин­дан, обра­до­ва­ли волон­те­ре јер су пока­за­ли како се чистог срца уз љубав, труд и подр­шку, упр­кос неких инте­лек­ту­ал­них огра­ни­че­ња може да сла­ви Бог и наш прво­на­чал­ник Све­ти Сава.