ВИШЕДЕТНЕ ПОРОДИЦЕ

Са благословом Његове Светости Патријарха српског г.Порфирија, као и сваке године уочи Васкрса организована је подела пакета са намирницама и средствима за личну хигијену вишедетним породицама. Његова Светост Патријарх српски г.Порфирије, заједно са Његовим Преосвештенством Епископом хвостанским г.Јустином, координатором добротворних и

Благодарећи доброти и друштвеној одговорности запослених у компанији "Procter & Gamble" и Дивац фондацији, вишедетне породице и самохрани родитељи су доживели пријатно изненађење о Светом Сави.Запослени у Верском добротворном Старатељству су припремили и поделили врло вредне пакете помоћи који су

По благослову Његове Светости Патријарха српског г.Порфирија и координатора свих хуманитарних акција Владике Јустина, традиционално пред Светог Николу организовали смо акцију помоћи вишедетним породицама са четворо и више деце, као и самохраним родитељима. У овој акцији успели смо да обезбедимо

Његово Преосвештенство епископ хвостански г.Јустин, викар Патријарха и координатор добротворних и мисионарских активности Архиепископије београдско-карловачке, примио је данас госпођу Александру Симовић, координаторку одбора за културне и хуманитарне активности, студентског клуба Правног факултета. Окупљени око идеје да предстојеће празнике улепшају деци

Током прошле седмице Верско добротворно старатељство је организовало акцију помоћи вишедетним породицама и породицама самохраних родитеља. Овога пута обухваћено је 90 породица. Вредност прибављених и подељених намирница износила је око 450.000 динара.Пакети су садржали брашно, уље, кромпир, црни лук, јабуке,

Божић­но дари­ва­ње деце из више­дет­них поро­ди­ца ове годи­не је спро­ве­де­но у пан­де­миј­ским усло­ви­ма без орга­ни­зо­ва­ња тра­ди­ци­о­нал­не Божић­не ака­де­ми­је у крип­ти Хра­ма Све­то­га Саве.

За запо­сле­не и волон­те­ре Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства био је вели­ки бла­го­слов и радост што су више­дет­ним поро­ди­ца­ма на пра­зник Све­тог Јова­на Мило­сти­вог 25. новем­бра 2020. годи­не поде­ли­ли шезде­сет, а одмах сле­де­ћег дана 26. новем­бра још десет паке­та с намир­ни­ца­ма и

Верско добротворно старатељство је прошле недеље у склопу подршке вишедетним породицама у Београду на преко 70 адреса доставило пакете основних животних намирница. Овоме су данас додати пакети свим овим вишедетним породицама и још 20 пакета самохраним родитељима. У сваком пакету је упаковано:

Сагла­сно бла­го­сло­ву нашег над­ле­жног архи­је­ре­ја Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског Госпо­ди­на Ири­не­ја, а обзи­ром на забра­ну оку­пља­ња са уну­тра­шњим уве­ре­њем да нас у ова­квим ситу­а­ци­ја­ма само чвр­шћа вера и моли­тва при­бли­жа­ва Богу и при­во­ди спа­се­њу кроз под­виг послу­шно­сти и делат­не љуба­ви

У скла­ду са миси­јом Срп­ске Пра­во­слав­не Цркве, у овом вео­ма тешком тре­нут­ку за све ста­нов­ни­ке Срби­је и све­та уоп­ште, про­ис­те­клом услед дело­ва­ња зло­ћуд­ног Коро­на виру­са, Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство је покре­ну­ло низ акци­ја који­ма пома­же и пома­га­ће нај­у­гро­же­ни­је поро­ди­це и поје­дин­це

Лепу Божићну честитку вишедетним породицама уприличила је чувена адвокатска породица Давида и Наде Степановић. Господин Давид познат као Дејвид Стивенз из Америке је велики донатор и добротвор. Ова донација чија вредност износи 300.000 динара је стигла преко Хуманитарне организације „Life