ВЕРСКО ДОБРОТВОРНО СТАРАТЕЉСТВО

Благовештенска акција ВДС-а

На почет­ку шесте неде­ље Вели­ког поста, уочи пра­зни­ка Бла­го­ве­сти, Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство је орга­ни­зо­ва­ло још јед­ну у низу акци­ја подр­шке кори­сни­ци­ма Цркве­не кухи­ње.

Од почет­ка про­гла­ше­ња ван­ред­ног ста­ња око 2000 кори­сни­ка Цркве­не кухи­ње сва­ког поне­дељ­ка доби­ја паке­те живот­них намир­ни­ца, кон­зер­ви­ра­ну хра­ну и сред­ства за лич­ну хиги­је­ну.

Одва­жни мла­ди волон­те­ри ВДС-а су још у петак упа­ко­ва­ли паке­те који су данас поде­ље­ни на 5 пунк­то­ва Цркве­не кухи­ње. Уз то воза­чи ће у току неде­ље доста­ви­ти паке­те свим оним кори­сни­ци­ма који су спре­че­ни да дођу по њих, ста­ри­јим, боле­сни­ма и свим више­дет­ним поро­ди­ца­ма које кроз скром­ну помоћ ВДС подр­жа­ва.

Мора­мо да истак­не­мо један заи­ста пле­ме­нит при­мер добр­о­те и вели­ку помоћ у виду 6.000  кон­зер­ви­ра­них обро­ка (3.000$) коју је ВДС добио од орга­ни­за­ци­је „Life­li­ne“ из Чика­га која у Срби­ји делу­је под покро­ви­тељ­ством Њеног кра­љев­ског вели­чан­ства Прин­це­зе Ката­ри­не Кара­ђор­ђе­вић.

Овим путем се захва­љу­је­мо свим Срби­ма у Чика­гу који дони­ра­њем сво­јих сред­ста­ва подр­жа­ва­ју актив­но­сти ове орга­ни­за­ци­је а њеним делат­ни­ци­ма што су нај­си­ро­ма­шни­је људе Бео­гра­да помо­гли по оној јеван­ђељ­ској „да не зна леви­ца шта чини десни­ца“.