април 2020

„Ако је ко побо­жан и бого­љу­бив, нека се насла­ђу­је овим див­ним и све­тлим сла­вљем. Ако је ко бла­го­ра­зу­ман слу­га, нека раду­ју­ћи се уђе у радост Госпо­да сво­га. Ако се ко наму­чио посте­ћи се, нека сада при­ми пла­ту. Ако је ко

„Васкрс прослављамо са великом радошћу у срцу, али и са тугом због чињенице да не можемо да будемо у заједници са свима онима са којима бисмо то желели, зато што смо сви погођени овом самоизолацијом. Помажемо људима кроз разне видове,

Празник над празницима, Светло и Славно Васкрсење Господа нашег Исуса Христа, сваке године доноси радост људима широм света. Ове године ћемо Васкрс дочекати у веома тешким условима у којима ће многи наши суграђани празник прославити веома скромно.

Верско добротворно старатељство је и на почетку Велике и Страсне недеље организовало поделу прехрамбених намирница и хигијенских средстава за свих 2000 корисника Црквене кухиње. Пакети су дељени на свих 5 пунктова свима онима који су могли да дођу. Свима који

На почет­ку шесте неде­ље Вели­ког поста, уочи пра­зни­ка Бла­го­ве­сти, Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство је орга­ни­зо­ва­ло још јед­ну у низу акци­ја подр­шке кори­сни­ци­ма Цркве­не кухи­ње. Од почет­ка про­гла­ше­ња ван­ред­ног ста­ња око 2000 кори­сни­ка Цркве­не кухи­ње сва­ког поне­дељ­ка доби­ја паке­те живот­них намир­ни­ца, кон­зер­ви­ра­ну хра­ну

САД имају све више људи заражених коронавирусом него и једна друга земља. Чланови српске заједнице у Чикагу налазе начина да наставе своје активности. У хуманитарној организацији "Наши Срби" размишљају како да помогну људима у Србији.Гувернер Флориде поручио је грађанима да