март 2020

Пета неде­ља Вас­кр­шњег поста у Цркве­ној кухи­њи поче­ла је рад­но. Од раног јутра је фор­ми­ран дуга­чак ред редов­них кори­сни­ка кухи­ње, али и оних које је ова тешка ситу­а­ци­ја иза­зва­на дело­ва­њем Коро­на виру­са при­мо­ра­ла да оброк за себе и сво­је бли­жње

У скла­ду са миси­јом СПЦ, у овом вео­ма тешком тре­нут­ку за све ста­нов­ни­ке Срби­је због пандемије коро­на виру­са, Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство је покре­ну­ло низ акци­ја који­ма пома­же и пома­га­ће нај­у­гро­же­ни­је поро­ди­це и поје­дин­це у Архи­е­пи­ско­пи­ји бео­град­ско-кар­ло­вач­кој и у дру­гим епар­хи­ја­ма

Верско добротворно старатељство је прошле недеље у склопу подршке вишедетним породицама у Београду на преко 70 адреса доставило пакете основних животних намирница. Овоме су данас додати пакети свим овим вишедетним породицама и још 20 пакета самохраним родитељима. У сваком пакету је упаковано:

У току ван­ред­не ситу­а­ци­је бео­град­ски духов­ни­ци пру­жа­ће подр­шку и путем теле­фо­на свим сугра­ђа­ни­ма који не могу да уте­ху нађу у бео­град­ским хра­мо­ви­ма. Сви који се осе­ћа­ју уса­мље­ним, има­ју стра­хо­ве, духов­не про­бле­ме и тре­ба­ју подр­шку могу да се јаве на теле­фо­не: 0668000010 0668000011 0668000012 0668000013 0668000014 Раз­го­во­ре

Сагла­сно бла­го­сло­ву нашег над­ле­жног архи­је­ре­ја Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског Госпо­ди­на Ири­не­ја, а обзи­ром на забра­ну оку­пља­ња са уну­тра­шњим уве­ре­њем да нас у ова­квим ситу­а­ци­ја­ма само чвр­шћа вера и моли­тва при­бли­жа­ва Богу и при­во­ди спа­се­њу кроз под­виг послу­шно­сти и делат­не љуба­ви

У скла­ду са миси­јом Срп­ске Пра­во­слав­не Цркве, у овом вео­ма тешком тре­нут­ку за све ста­нов­ни­ке Срби­је и све­та уоп­ште, про­ис­те­клом услед дело­ва­ња зло­ћуд­ног Коро­на виру­са, Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство је покре­ну­ло низ акци­ја који­ма пома­же и пома­га­ће нај­у­гро­же­ни­је поро­ди­це и поје­дин­це

Верско добротворно старатељство због новонастале ситуације са Корона вирусом и проглашења ванредног стања у земљи неће обустављати свој рад. Наша православна вера и љубав према свима у оваквим ситуацијама су на испиту. Од нас се очекује да се молимо за

Посета Милосрдне секције Дому „Јован Јовановић Змај“ Прве недеље Великог Часног поста у недељу Православља 8. марта 2020. године после Свете Литургије на којој су се многи волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства причестили духовно озарени и загрејани посетили су Дом

О сарадњи са Верским добротворним старатељством говори волонтер Бранка Мирковић, професор италијанског језика и новинар. Бесплатне часове италијанског језика Бранка држи једном недељно у просторијама ВДС-а у Француској улици бр. 31. Од Филолошке гимназије почиње интересовање за

Можда су добра воља, љубав према животу и ближњем тајна  дуговечности. На нашем животном путу нисмо никада сами јер, „Главно оружје нас Хришћана, Христових следбеника је Христос, Његово присуство у нама и Његова сила и нада а то је потврдио речима