Милосрдна
секција

Један од глав­них циље­ва овог ресо­ра је ства­ра­ње прак­тич­ног духов­ног и соци­јал­ног про­гра­ма пра­ће­ња и помо­ћи ста­рач­ким домо­ви­ма, домо­ви­ма за децу оме­те­ну у раз­во­ју, сла­бо­ви­де, наглу­ве, без роди­тељ­ског ста­ра­ња и слич­ним уста­но­ва­ма. Овај поста­вље­ни циљ у мно­го­ме је оства­рен, а негде сарад­ња са уста­но­ва­ма соци­јал­не зашти­те гра­да пола­га­но отпо­чи­ње. Посе­те се врше по дого­во­ру са инсти­ту­ци­јом, над­ле­жним све­ште­ни­ком или духов­ни­ком. Обич­но се орга­ни­зу­ју неде­љом после Св. Литур­ги­је. У посе­ти уче­ству­је више волон­те­ра зајед­но са вођом ресо­ра и све­ште­ни­ком. У посе­те се увек носи пра­во­слав­на штам­па као што је Пра­во­сла­вље, Пра­во­слав­ни миси­о­нар, Све­то­сав­ско звон­це, моли­тве­ни­ци, ико­ни­це и бро­ја­ни­це, затим, воће, слат­ки­ши, ако се оби­ла­зи дечи­ји дом и дру­ги даро­ви. Током јед­не кален­дар­ске годи­не Мило­срд­на сек­ци­ја Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства упри­ли­чи више од 30 мило­срд­них посе­та раз­ли­чи­тим инсти­ту­ци­ја­ма. Поред ова­квог вида дело­ва­ња, не зане­ма­ру­ју се ни поје­дин­ци ни поро­ди­це на пре­по­ру­ку над­ле­жних све­ште­ни­ка, а уз бла­го­слов Пред­сед­ни­ка ВДС-а Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског Г. Порфирија.

ВАСИЛИЈЕ
КОВАЧЕВИЋ

Господин Василије Ковачевић налази се на челу ресора Милосрдне секције дужи низ година. Својим трудом и љубављу према потребитима привукао је велики број волонтера са којима сваке недеље обилази оне којима нечија љубав много значи. Успео је да око себе окупи армију од преко 150 волонтера различитог образовног профила.