Разговори подршке београдских духовника

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

У току ван­ред­не ситу­а­ци­је бео­град­ски духов­ни­ци пру­жа­ће подр­шку и путем теле­фо­на свим сугра­ђа­ни­ма који не могу да уте­ху нађу у бео­град­ским хра­мо­ви­ма. Сви који се осе­ћа­ју уса­мље­ним, има­ју стра­хо­ве, духов­не про­бле­ме и тре­ба­ју подр­шку могу да се јаве на теле­фо­не:

0668000010
0668000011
0668000012
0668000013
0668000014

Раз­го­во­ре ће води­ти све­ште­ни­ци који су у бога­том живот­ном иску­ству у Цркви годи­на­ма руко­во­ди­ли духов­ни живот хиља­да­ма вер­ни­ка.