Правни савети

Правно саветовалиште

Прав­но саве­то­ва­ли­ште, сва­ког поне­дељ­ка и сре­де од 13 часо­ва и пет­ком од 12 часо­ва пру­жа бес­плат­не прав­не саве­те, око раз­ре­ше­ња свих спо­р­них пита­ња, брач­них про­бле­ма, имо­вин­ских и др, адво­ка­ти Хаџи Милош Сте­фа­но­вић, Ана Виде­нов и Ката­ри­на Микић на годи­шњем нивоу пру­же помоћ у око 500 разно­вр­сних слу­ча­је­ва. Током 2019. раду прав­ног ресо­ра се при­кљу­чи­ла адво­кат Ката­ри­на Микић.

Са нама од самог почетка