vds-logo+text
spc-sr

Пра­знич­ни Базар Жен­ске рад­не сек­ци­је – Вре­ме је да обра­ду­је­те сво­је мали­ша­не

У сусрет Божи­ћу

Жен­ска рад­на сек­ци­ја Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства је при­пре­ми­ла Базар и изло­жбу темат­ски при­ла­го­ђе­ну пра­зни­ци­ма Детињ­ци, Мате­ри­це и Оци. Базар ће бити отво­рен у субо­ту 22. децем­бра у 18 часо­ва у про­сто­ри­ја­ма ВДС-а у Фран­цу­ској 31 на првом спра­ту. Првог дана Базар ће ради­ти до 21:00. Дру­гог дана, у неде­љу 23. децем­бра Базар ће бити отво­рен у вре­ме­ну од 10-17 часо­ва.

На База­ру ће бити изло­же­ни разни укра­си, пли­ша­не играч­ке, јасту­ци, „тихе књи­ге“ и дру­ги зани­мљи­ви пред­ме­ти ура­ђе­ни вештим рука­ма чла­ни­ца Жен­ске рад­не сек­ци­је.

Топло пре­по­ру­чу­је­мо да посе­ти­те изло­жбу-Базар Жен­ске рад­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства и обра­ду­је­те сво­ју децу неким од изло­же­них про­из­во­да. Сви про­из­во­ди су уни­ка­ти, од меких мате­ри­ја­ла, неки су ура­ђе­ни и од сви­ле, а једин­стве­ни су и по томе што су рађе­ни намен­ски да обра­ду­ју нежне дечи­је душе за ове вели­ке пра­зни­ке који прет­хо­де Божи­ћу.