Посета Дому „Јован Јовановић Змај“

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Деца имају своје јунаке и воле кад је неко искрен, поштен и добар

Волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су у неде­љу 28. окто­бра 2018. годи­не посе­ти­ли Дом „Јован Јова­но­вић Змај“ у саста­ву Цен­тра за зашти­ту одој­ча­ди, деце и омла­ди­не „Зве­чан­ска“. Оку­пи­ли су се прво у седи­шту ВДС-а у Фран­цу­ској 31 после Све­те Литур­ги­је дошав­ши из сво­јих паро­хиј­ских хра­мо­ва. Ови сусре­ти волон­те­ра и саме посе­те су увек испу­ње­ни радо­шћу.

Духов­ном радо­шћу Литур­гиј­ског сабра­ња на коме су уче­ство­ва­ли и овог дру­гог „малог сабра­ња“ у Име Божи­је јер се све актив­но­сти Мило­срд­не сек­ци­је орга­ни­зу­ју и одви­ја­ју по све­ште­нич­ком бла­го­сло­ву, бла­го­сло­ву јере­ја Вла­ди­ми­ра Мар­ко­ви­ћа гене­рал­ног секре­та­ра ВДС-а.

Наш дола­зак је био наја­вљен и у дво­ри­шту Дома нас је доче­ка­ла Сан­дра наша дра­га позна­ни­ца која пише песме. Недав­но нас је обра­до­ва­ла песмом „Миси­о­нар­ски људи“ коју смо и обја­ви­ли на сај­ту ВДС-а. Две дежур­не вас­пи­та­чи­це су нас врло љуба­зно при­ми­ле и позва­ле децу да дођу у днев­ни бора­вак где смо им поде­ли­ли воће, слат­ки­ше и „Пра­во­сла­вље“, „Пра­во­слав­ни миси­о­нар“ и мале моли­тве­ни­ке. У Дому бора­ви  тре­нут­но око четр­де­се­то­ро деце, а у При­хва­ти­ли­шту четр­не­сто­ро.

Дру­же­ње је поче­ло песмом. Било је прво мало усте­за­ња, а после песме „Кад се сре­ћан,…“ коју су деца уз помоћ мати Јели­са­ве­те и Тама­ре отпе­ва­ла један дечак се осме­лио и отпе­вао неко­ли­ко оми­ље­них песа­ма. Врло живо се раз­го­ва­ра­ло. Деца има­ју сво­је јуна­ке и воле кад је неко искрен, поштен и добар. Одго­ва­ра­ју­ћи на пита­ње мати Јели­са­ве­те деца, углав­ном она која иду на веро­на­у­ку су пока­за­ла да зна­ју да се пре­кр­сте и да зна­ју моли­тве „Оче наш“ и „Бого­ро­ди­це Дје­во“. Већи­на деце је зна­ла да отпе­ва хим­ну „Боже прав­де“ и „Све­то­сав­ску хим­ну“. У току зајед­нич­ког дру­же­ња раз­го­ва­ра­ли смо и поје­ди­нач­но са децом, а јед­на девој­чи­ца нам је радо пока­за­ла све­ску из веро­на­у­ке. Пред наш пола­зак Сан­дра је изре­ци­то­ва­ла три сво­је песме: „Моја земља“, „Алек­сан­дар Нев­ски“ и „Миси­о­нар­ски људи“.

Сан­дра се кад смо је пита­ли шта има ново с раз­ло­гом похва­ли­ла, да је поло­жи­ла два испи­та, један у пекар­ској и један у гра­фич­кој шко­ли и да је завр­ши­ла курс за него­ва­те­љи­це. Она жели да за Нову годи­ну при­пре­ми два­де­сет покло­на за људе који живе на ули­ци и већ ради на томе. Вели­ка јој је жеља и да изда зби­р­ку песа­ма. Обја­вљу­је­мо јед­ну од њих, песму „Алек­сан­дар Нев­ски“. Сан­дра се врло топло захва­ли­ла што дола­зи­мо овде и да јој то и Црква Све­тог Алек­сан­дра Нев­ског мно­го зна­чи и даје сна­гу и доби­ја вољу да учи и ради и боље раз­у­ме ства­ри о чему и пише у сво­јим песма­ма.

Сви често, наро­чи­то пред неке важне сусре­те и дога­ђа­је ста­не­мо пред огле­да­ло да види­мо како изгле­да­мо. Али сли­ку о нама сами­ма, не било коју него о томе ко смо и како испу­ња­ва­мо Закон Божи­ји и Јеван­ђељ­ске запо­ве­сти само нам могу пока­за­ти дру­ги. Као у Сан­дри­ним песма­ма у који­ма људи који су је при­ме­ти­ли, раз­у­ме­ли, при­хва­ти­ли и подр­жа­ли као у огле­да­лу виде јасно оцр­тан свој лик. При­пре­ма­ју­ћи се за нај­ва­жни­ји сусрет у живо­ту, за сусрет са Госпо­дом Хри­стом тре­ба добро про­ве­ри­ти како изгле­да­мо и да ли ће нас, наш лик Он пре­по­зна­ти. А сви добро зна­мо по чему ће нас само Он пре­по­зна­ти: „По томе ће сви позна­ти да сте Моји уче­ни­ци ако буде­те има­ли љубав међу собом“ ( Јн. 13,34-35).

Александар Невски

Александар Невски место где вера људе спаја, где љубави има за сваког.
Кад нас сви напусте, кад немамо где, има једно место.
Где смо увек добродошли.
И искрено прихваћени.

Има један свештеник који воли и помаже сваком.
Не пита га да ли је добар или лош.
Он је ту да да утеху тужним лицима.
Да их посаветује на добра дела.

Да се помоли за свој народ, скривен у тихој молитви.
Који воли и штити своју отаџбину и своју веру.
Кад га неко повреди он прећути
и тихо се помоли за њега и свој народ.

Има један свештеник отац Ваја.
Није битно које си боје или каквог раста
кад уђемо у Божији храм.
Сви смо једнаки и исти.

Своју православну веру никад не би мењала за сто живота.
Она је вера једина и права.
Зато волим што сам Хришћанин.
Зато што је чиста и пуна љубави.