vds-logo+text
spc-sr

Посета деци на Институту за онкологију и радиологију Србије

Зајед­нич­ка моли­тва Госпо­ду, лека­ру душе и тела да Сво­јом мило­шћу посе­ти мла­ден­це ове

Волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су у сре­ду 17. окто­бра 2018. годи­не зајед­но са јере­јем Зора­ном Кере­зо­ви­ћем духов­ни­ком Кли­нич­ког цен­тра Срби­је дошли у уоби­ча­је­ну посе­ту малим паци­јен­ти­ма који се лече на дечи­јем оде­ље­њу Инсти­ту­та за онко­ло­ги­ју Срби­је. Роди­те­љи­ма мно­го зна­чи дола­зак све­ште­ни­ка, могућ­ност да се њихо­ва деца при­че­сте и после зајед­нич­ке моли­тве мало дру­же и игра­ју са волон­те­ри­ма.

Отац Зоран је прво оби­шао цело оде­ље­ње да би видео која се деца тре­нут­но нала­зе на лече­њу. Он се у днев­ном борав­ку после моли­тве Оче наш коју су про­чи­та­ли волон­те­ри помо­лио Госпо­ду, лека­ру душа и тела да посе­ти Сво­јом мило­шћу мла­ден­це ове, поме­нув­ши сва­ко дете по име­ну, и да запре­ти духу боле­сти, ода­гна вру­ћи­цу и да да сва­ко добро које им њихо­ви роди­те­љи желе. Отац Зоран је прво при­че­стио децу која су била при­сут­на, а затим децу која су оста­ла на посте­ља­ма. Волон­те­ри су децу послу­жи­ли воћем, оби­шли по соба­ма, раз­го­ва­ра­ли, а са нај­мла­ђи­ма се и пои­гра­ли. Деца су раз­ли­чи­тог узра­ста, из раз­ли­чи­тих места, неке позна­је­мо, неке смо као и њихо­ве роди­те­ље тек упо­зна­ли. Раз­го­ва­ра­ли смо о раз­ли­чи­тим тема­ма, о вели­ком бла­го­сло­ву Све­те тај­не При­че­шћа, сна­зи моли­тве и тру­ди­ли се да поде­ли­мо њихо­ву роди­тељ­ску бри­гу и подр­жи­мо их и охра­бри­мо. Осо­бље на дечи­јем оде­ље­њу Инсти­ту­та које дано­ноћ­но бди над децом нас је као и увек врло љуба­зно при­ми­ло.

Болест, а пого­то­ву болест као што је кар­ци­ном, где је исход лече­ња неиз­ве­стан нас увек под­се­ћа да смо потом­ци палог Ада­ма и да због пра­ро­ди­тељ­ског гре­ха живи­мо у палом, про­па­дљи­вом и про­ла­зном све­ту. У том, данас пуном разних задо­вољ­ста­ва и тех­нич­ко-тех­но­ло­шких достиг­ну­ћа и погод­но­сти ипак про­ла­зном све­ту једи­на све­тлост и извор пра­ве радо­сти је Господ Исус Хри­стос који је Сво­јим крсним стра­да­њем и слав­ним Вас­кр­се­њем побе­дио грех, смрт и ђаво­ла и даро­вао нам Живот веч­ни. Само је Он : Пут и Исти­на и Живот  (Јн. 14,6).

Та бла­га, Јеван­ђељ­ска вест о вели­кој побе­ди и вели­ком дару Божи­је Љуба­ви тре­ба да осве­тља­ва наш живот и да нам даје сна­гу да пре­бро­ди­мо сва иску­ше­ња и да пуни бла­го­дар­но­сти  про­сла­вља­мо Оца и Сина и Све­то­га Духа Тро­ји­цу Јед­но­су­штну и Нераз­дељ­иву.