vds-logo+text
spc-sr

Помен

Др сци мед Марија Поповић

(1942 – 2018)

На Пре­о­бра­же­ње Господ­ње ове годи­не усну­ла је у Госпо­ду др Мари­ја Попо­вић, сарад­ник Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства од њего­вог обно­вље­ња 1996. Г.

Обра­зо­ва­на и вас­пи­та­на, из ста­ре нишке све­ште­нич­ке поро­ди­це, несе­бич­но се дава­ла и тру­ди­ла цео свој рад­ни век у Заводу за заштиту радника ЖТП-а, а потом и у ВДС-у.

Учи­ла је сту­ди­ра­ју­ћи, уса­вр­ша­ва­ју­ћи се у Лон­до­ну, Лиса­бо­ну, Сид­не­ју и сву­да по све­ту на раз­ли­чи­тим кон­гре­си­ма. Била је јед­на од нај­у­глед­ни­јих епи­леп­то­ло­га и неу­ро­ло­га на нашим про­сто­ри­ма.

Темељ­на, мину­ци­о­зна и саве­сна, бди­ла је над сва­ким сво­јим паци­јен­том не жале­ћи вре­ме и труд да се поста­ви пра­ва дијаг­но­за и да њена савест буде мир­на, а она пред Хри­стом Спа­си­те­љем на Све­тој Тај­ни Испо­ве­сти и При­че­шћа спрем­на да достој­но кру­ни­ше свој сми­ре­ни начин посто­ја­ња, спо­кој­но се при­че­сти после чега је увек про­си­ја­ва­ла њен сми­ре­ни, бла­ги осмех и радост.

Као вођа здрав­стве­ног ресо­ра ВДС-а је била од нај­ве­ћег пове­ре­ња покој­ном оцу Љубо­дра­гу, а потом о. Вла­ди­ми­ру. Обо­ји­ца су је ван­ред­но цени­ли и ува­жа­ва­ли њене људ­ске даро­ве које је умно­жи­ла као и про­фе­си­о­нал­ност која никад није зака­за­ла.

Четр­де­се­то­днев­ни помен овој рај­ској души ће бити одр­жан на Крстов­дан 28.09.2018. годи­не на Ста­ром гро­бљу у Нишкој Бањи.

Радио Слово љубве – Емисија Будимо људи: др Марија Поповић – „Пуна пажња – човеку“