Пакети намирница за седамдесет вишедетних породица

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
За запо­сле­не и волон­те­ре Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства био је вели­ки бла­го­слов и радост што су више­дет­ним поро­ди­ца­ма на пра­зник Све­тог Јова­на Мило­сти­вог 25. новем­бра 2020. годи­не поде­ли­ли шезде­сет, а одмах сле­де­ћег дана 26. новем­бра још десет паке­та с намир­ни­ца­ма и сред­стви­ма за хиги­је­ну. Мно­ге од ових седам­де­сет више­дет­них поро­ди­ца запо­сле­ни и волон­те­ри у ВДС-у „зна­ју како дишу“ и коли­ко им зна­чи ова помоћ.

„Свако добро, љубите децу“

Ова вели­ка акци­ја спро­ве­де­на је захва­љу­ју­ћи вред­ној дона­ци­ји чешке софт­вер­ске куће Аваст чији су запо­сле­ни сво­јим при­ло­зи­ма при­ку­пи­ли 2.000 дола­ра, а Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство овим сред­стви­ма обез­бе­ди­ло паке­те за седам­де­сет више­дет­них поро­ди­ца. Сва­ка поро­ди­ца доби­ла је: хеми­ју за кућ­ну и лич­ну хиги­је­ну, укљу­чу­ју­ћи десет кило­гра­ма пра­шка за веш и дуго­трај­не намир­ни­це: бра­шно, џак од два­де­сет пет кило­гра­ма, уље, шећер, со, тесте­ни­не, кон­зер­ве, мле­ко, зачи­ни и др.

Рас­по­де­ла паке­та одви­ја­ла се првог дана врло ефи­ка­сно у пери­о­ду од 9 до 11 часо­ва пре под­не и од 13 до15 часо­ва после под­не. Поро­ди­це су дола­зи­ле наиз­ме­нич­но и уз помоћ запо­сле­них и волон­те­ра пре­у­зи­ма­ле при­пре­мље­не намир­ни­це и сред­ства за хиги­је­ну. Неко­ли­ко њих се радо ода­зва­ло мол­би да пре­ве­зу паке­те поро­ди­ца­ма у њихо­вом сусед­ству које нису биле у могућ­но­сти да дођу пого­то­ву из уда­ље­них дело­ва као што су Обре­но­вац, Пан­че­во, Врчин, Гроц­ка и Бара­је­во. Запо­сле­ни и волон­те­ри су сутра­дан оби­шли пре­о­ста­лих десет поро­ди­ца и доне­ли им паке­те тако да је акци­ја завр­ше­на у рекорд­ном року.

Дола­зак по паке­те у седи­ште ВДС-а у Фран­цу­ској 31 био је срда­чан сусрет запо­сле­них и волон­те­ра са роди­те­љи­ма и при­ли­ка да се чује шта је ново у поро­ди­ци и пита како су деца. Да су деца и у непо­вољ­ним живот­ним окол­но­сти­ма извор радо­сти нај­бо­ље гово­ре ведра лица оче­ва и мај­ки који су у кра­ћем раз­го­во­ру изра­зи­ли захвал­ност на помо­ћи и подр­шци.

Стра­хи­ња и Јеле­на има­ју деве­то­ро деце узра­ста од три месе­ца до три­на­ест годи­на. „Овај пакет је дома­ћин­ски, рекла је мај­ка Јеле­на, има све што је у кући нај­по­треб­ни­је и мно­го нам зна­чи што мисли­те на нас“. Исто нам је казао и Љубо­мир Ђор­ђе­вић из Врчи­на отац поро­ди­це која има деве­то­ро деце и додао: „мно­го нам је зна­чи­ло што смо са вама ишли на море“. Горан Крсма­но­вић из Обре­нов­ца, веро­у­чи­тељ који има сед­мо­ро деце је на наше пита­ње како се бори и како све пости­же одго­во­рио: „То је пре­пу­ште­но у стар­ту Госпо­ду Богу, Он бри­не“ и додао: „Захва­лан сам као и увек, ника­да нас не забо­ра­ви­те. Биће ово вели­ка радост за децу, кад дођем једва чека­ју да виде шта сам донео. Деца воле живот и раду­ју се малим ства­ри­ма које и чине живот“.

Пуна енту­зи­ја­зма и живот­ног опти­ми­зма била је и Дани­је­ла Јова­но­вић мај­ка пето­ро деце из Гроц­ке која је са супру­гом дошла да пре­у­зме пакет за сво­ју поро­ди­цу и за јед­ну из сусед­ства. Иста­кла је да им ова помоћ мно­го зна­чи, а на наше пита­ње шта је руко­во­ди­ло у поро­дич­ном живо­ту, јер су број­не поро­ди­це данас нажа­лост рет­кост, ова

хра­бра мај­ка је одго­во­ри­ла: „Љубав пре­ма деци, поро­ди­ци и Отаџ­би­ни. Рече­но је рађај­те се и мно­жи­те се“.

Ђакон Бра­ни­слав Јоцић је све вре­ме буд­но пра­тио и сам уче­ство­вао у поде­ли паке­та и дру­гог дана у њихо­вој рас­по­де­ли. Поздра­вља­ју­ћи се са јед­ним оцем и мај­ком који су дошли по пакет рекао је „Сва­ко добро, љуби­те децу“ и тиме веру­је­мо изра­зио оно што осе­ћа­ју сви који су помо­гли ову акци­ју и уче­ство­ва­ли у њој. Овом при­ли­ком се цење­ној ком­па­ни­ји Аваст, њеном руко­вод­ству и запо­сле­ни­ма нај­то­пли­је захва­љу­је­мо на њихо­вом пле­ме­ни­том чину који је омо­гу­ћио ову акци­ју и жели­мо им да их Господ обра­ду­је по Њего­вој Љуба­ви.