vds-logo+text
spc-sr

Орден Светога Саве 2. реда за Г-ђу Кети Фенслоу

На све­ча­но­сти упри­ли­че­ној 26. ју­на 2019. го­ди­не у Па­три­јар­ши­ји срп­ској у Бе­о­гра­ду, Ње­го­ва Све­тост Па­три­јарх срп­ски Г. Ири­неј уру­чио је ор­ден Све­тог Са­ве дру­гог сте­пе­на г-ђи Ка­та­ри­ни Ду­ја­но­вић (Кathy Fan­slow), пред­сед­ни­ци Ху­ма­ни­тар­не ор­га­ни­за­ци­је „Our Serbs – На­ши Ср­би“ из Чи­ка­га и ве­ли­ком до­бро­тво­ру Срп­ске Цр­кве и срп­ско­га на­ро­да.

Све­ча­ној до­де­ли ви­со­ког при­зна­ња на­ше Све­те Цр­кве, по­ред Ње­го­ве Све­то­сти, при­су­ство­ва­ли су чла­но­ви Све­тог Ар­хи­је­реј­ског Си­но­да: Ми­тро­по­лит да­бро­бо­сан­ски Г. Хри­зо­стом, Епи­скоп шу­ма­диј­ски Г. Јо­ван, Епи­скоп кру­ше­вач­ки Г. Да­вид, као и Епи­скоп ре­ме­зи­јан­ски Г. Сте­фан, ви­кар Па­три­јар­ха срп­ско­га, про­то­је­реј-ста­вро­фор Са­во Јо­вић, глав­ни се­кре­тар САС СПЦ, ђа­кон Алек­сан­дар Пра­шче­вић, шеф ка­би­не­та Па­три­јар­ха срп­ског, про­то­је­реј-ста­вро­фор Ра­ди­вој Па­нић, је­реј Вла­ди­мир Мар­ко­вић, ге­не­рал­ни се­кре­тар ВДС-а, ђа­кон Дра­ган Та­на­си­је­вић, Г-ђа Лин Сви­лар (Lynn Svi­lar), Г. Зо­ран и Г-ђа Ми­ра Гу­шић.

У од­лу­ци Све­тог Ар­хи­је­реј­ског Си­но­да, ко­ју је то­ком све­ча­не до­де­ле про­чи­тао глав­ни се­кре­тар Све­тог Си­но­да про­то­је­реј-ста­вро­фор др Са­во Јо­вић, из­ме­ђу оста­лог се ка­же да се ви­со­ко од­ли­ко­ва­ње Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве, ор­ден Све­тог Са­ве дру­гог сте­пе­на, Го­спо­ђи Ка­та­ри­ни Ду­ја­но­вић, до­де­љу­је за де­лат­ну љу­бав пре­ма Све­тој Мај­ци Цр­кви, на­ро­чи­то ис­ка­за­ну кроз по­моћ у ра­ду Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства и по­мо­ћи срп­ском на­ро­ду у Ср­би­ји, по­себ­но на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји.

Уру­чив­ши ви­со­ко при­зна­ње г-ђи Ка­та­ри­ни, Па­три­јарх срп­ски Г. Ири­неј се за­хва­лио за сва до­бро­чин­ства Г-ђе Ка­та­ри­не и ње­них са­рад­ни­ка из Ху­ма­ни­тар­не ор­га­ни­за­ци­је „Our Serbs – На­ши Ср­би“ из Чи­ка­га и из­ра­зио на­ду да ће овај ор­ден мо­ти­ви­са­ти Г-ђу Ка­та­ри­ну да на­ста­ви са сво­јим до­бро­твор­ним ра­дом.

При­мив­ши при­зна­ње Г-ђа Ка­та­ри­на се за­хва­ли­ла на ве­ли­ком при­зна­њу и ис­ка­за­ла сво­ју спрем­ност да на­ста­ви са по­ма­га­њем сви­ма они­ма ко­ји­ма је по­моћ нео­п­ход­на и да ће на­ста­ви­ти са­рад­њу са свим ин­сти­ту­ци­ја­ма Срп­ске Пра­во­слав­не Цр­кве.

Ко­ри­сти­мо при­ли­ку да под­се­ти­мо на не­ка од ве­ли­ког бро­ја до­бро­чин­ста­ва Г-ђе Ка­та­ри­не и ње­них са­рад­ни­ка:

 • на хи­ља­де по­клон па­ке­ти­ћа де­ци за Бо­жић,
 • хи­ља­де руч­ко­ва за Вас­крс и Бо­жић,
 • по­моћ и по­се­та мно­гим по­ро­ди­ца­ма у Ар­хи­е­пи­ско­пи­ји бе­о­град­ско-кар­ло­вач­кој и Епар­хи­ји ти­моч­кој,
 • ве­ли­ка сред­ства за опре­ма­ње Цр­кве­не ку­хи­ње у Зе­мун по­љу,
 • ви­ше­ме­сеч­ни хо­но­рар за слу­жбе­ни­ка ВДС-а,
 • сти­пен­ди­је за сту­ден­те на мно­гим фа­кул­те­ти­ма ,
 • ма­ли­њак за ви­ше­дет­ну по­ро­ди­цу у Вр­ди­лу,
 • сто­ка (кра­ве и ов­це) за КиМ и То­моч­ку Кра­ји­ну,
 • ку­по­ви­на зе­мљи­шта са из­во­ром во­де за ма­на­стир Гра­ча­ни­цу,
 • по­моћ нај­у­гро­же­ни­јим по­ро­ди­ца­ма у Оп­шти­ни Ра­шка,
 • об­но­ва згра­де Ко­ла срп­ских се­ста­ра у Не­го­ти­ну,
 • опре­ма­ње вр­ти­ћа у Лу­ча­ни­ма по­сле по­пла­ва,
 • по­моћ ма­на­сти­ру Свет­ка Пет­ка, Из­вор (92 шти­ће­ни­це),
 • огрев, ста­на­ри­на, хра­на, хе­ми­ја за мно­ге по­ро­ди­це,
 • бу­нар у Гроц­кој,
 • ала­ти за раз­не за­на­тли­је,
 • ку­по­ви­на ком­би­ја за пре­воз хра­не (ВДС).
 • И још мно­го то­га…