Нова акција поделе пакета хране

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Сагла­сно бла­го­сло­ву нашег над­ле­жног архи­је­ре­ја Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског Госпо­ди­на Ири­не­ја, а обзи­ром на забра­ну оку­пља­ња са уну­тра­шњим уве­ре­њем да нас у ова­квим ситу­а­ци­ја­ма само чвр­шћа вера и моли­тва при­бли­жа­ва Богу и при­во­ди спа­се­њу кроз под­виг послу­шно­сти и делат­не љуба­ви спро­ве­ли смо акци­ју поде­ле хра­не тру­де­ћи се да она стиг­не до свих потре­би­тих кори­сни­ка Цркве­не кухи­ње, до људи који живе на ули­ци, до наших ста­ри­јих сугра­ђа­на који­ма је забра­ње­но кре­та­ње и свих више­дет­них поро­ди­ца које пома­же­мо у њихо­вој нај­у­зви­ше­ни­јој жртви за Цркву и отаџ­би­ну.

У Крсто­по­кло­ну неде­љу, након Све­те Литур­ги­је, волон­те­ри Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су сабра­ни у две гру­пе од по 5 људи на две лока­ци­је (Цркве­не кухи­ње у Земун Пољу и у Фран­цу­ској ули­ци) упа­ко­ва­ли намир­ни­це које су данас током пре подне­ва поде­ље­не свим кори­сни­ци­ма Цркве­не кухи­ње на 5 лока­ци­ја у Бео­гра­ду. Сва­ки пакет садр­жао је хле­бо­ве, пасуљ, уље, кон­зер­ви­ра­ну хра­ну и соко­ве. На овај начин обез­бе­ђе­но је спре­ма­ње кува­них обро­ка у кућ­ним усло­ви­ма за наред­них седам дана.

Кори­сни­ци­ма који се сва­ко­днев­но хра­не у трпе­за­ри­ји Цркве­не кухи­ње у Фран­цу­ској ули­ци (међу који­ма је и нај­ве­ћи број оних који нема­ју кров над гла­вом) поде­љен је хлеб и кон­зер­ви­ра­на хра­на за седам дана.

За све оне који су тра­жи­ли да им се обез­бе­де леко­ви исти су наба­вље­ни пре­ма рас­по­ло­жи­во­сти на тржи­шту и биће поде­ље­ни током ове рад­не неде­ље.

У току прет­ход­не неде­ље воза­чи ВДС-а су снаб­де­ли и 30 поро­ди­ца које су доби­ле 90 паке­та са намир­ни­ца­ма, кон­зер­ви­ра­ном хра­ном и соко­ви­ма.

Јавио нам се и вели­ки број људи који рани­је нису били кори­сни­ци Цркве­не кухи­ње. Њима су наши воза­чи тако­ђе испо­ру­чи­ли хра­ну на кућ­ну адре­су.

Потру­ди­ли смо се да се ство­ри нека врста реда и избег­не задр­жа­ва­ње испред пунк­то­ва за поде­лу хра­не тако да су сви стр­пљи­во саче­ка­ли на уда­ље­но­сти 2 метра јед­ни од дру­гих док нису доби­ли хра­ну. Волон­те­ри опре­мље­ни маска­ма и рука­ви­ца­ма испо­што­ва­ли су хиги­јен­ске зах­те­ве у пре­вен­ци­ји шире­ња виру­са.

Зајед­ни­цу са Богом нијед­на забра­на не може да нам ускра­ти, а Бог нам по ко зна који пут дола­зи у лицу бли­жњих, чла­но­ва наше поро­ди­це, али и свих оних који од нас оче­ку­ју помоћ.

Вре­ме је да пока­же­мо нашу хри­шћан­ску одго­вор­ност кроз изо­ла­ци­ју од спољ­њег и пони­ра­ње у нашег уну­тра­шњег чове­ка као и моли­твом за све оне који сва­ко­днев­но бри­ну за изле­че­ње наше наци­је, пре све­га наших лека­ра и свог меди­цин­ског осо­бља и свих оних изло­же­них про­да­ва­ца, апо­те­ка­ра и свих хра­брих и вред­них мла­дих волон­те­ра, посеб­но оних који се тру­де да испу­не вољу Божи­ју.