vds-logo+text
spc-sr

„Наше мало је некоме много“

Ху­ма­ни­тар­на ор­га­ни­за­ци­ја Срп­ска Со­ли­дар­ност ха­ном и го­спо­дин Бран­ко Ан­тић су под сло­га­ном „На­ше ма­ло је не­ко­ме мно­го“ ор­га­ни­зо­ва­ли ху­ма­ни­тар­ну ак­ци­ју за по­моћ ви­ше­дет­ним по­ро­ди­ца­ма и Цр­кве­ној ку­хи­њи Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства и на тај на­чин по­ка­за­ли сво­ју љу­бав и ста­ра­ње пре­ма нај­по­тре­би­ти­јем сло­ју љу­ди у Бе­о­гра­ду.

У окви­ру ове ак­ци­је до­ни­ра­но је 210 ки­ло­гра­ма те­сте­ни­на, ве­ли­ки број игра­ча­ка, смо­ки­ја, сла­них шта­пи­ћа и дру­гих гриц­ка­ли­ца за де­цу.

Не­ка њи­хо­во „ма­ло“ бу­де „ВЕ­ЛИ­КО“ пред Го­спо­дом!