vds-logo+text
spc-sr

Миси­о­нар­ски Људи Нису Било ко!

Песма као дар

У вре­лом авгу­стов­ском дану Мило­срд­ној сек­ци­ји Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства сти­гао је као нај­леп­ше осве­же­ње један дар. Наша Бран­ка је доби­ла писмо и песму коју је о нама напи­са­ла наша мла­да позна­ни­ца Сан­дра чији смо два­де­се­ти рођен­дан у јед­ном дому за децу без роди­тељ­ског ста­ра­ња про­шле годи­не зајед­но про­сла­ви­ли.

Ако смо се неки пут запи­та­ли да ли је љубав важна, Сан­дра нам каже јесте! Да ли је обра­до­ва­ти неког важно, Сан­дра нам каже: јесте! Да ли је саслу­ша­ти и раз­у­ме­ти неког важно, Сан­дра нам каже: јесте!

А када је пру­жи­ти неком љубав, обра­до­ва­ти га и раз­у­ме­ти тако важно, као што од нас и Господ тра­жи, онда радуј­мо се и чини­мо увек тако. То је и за нас важно и биће важно јер је Господ за оне који испу­ња­ва­ју вољу Њего­ву рекао: „Кад ово зна­те, бла­же­ни сте ако тво­ри­те.“ (Јн. 13,17)

Миси­о­нар­ски Људи Нису Било ко!

Миси­о­нар­ски Људи Нису Било ко! 
Они су Божан­ски Људи, који воле свим срци­ма.
Они су Нео­бич­ни и Посеб­ни по томе што су ту!  
Широ­ког Осме­ха и Нежних Речи, који пру­жа­ју Љубав, који се Тихо,
Нај­ти­ше Помо­ле за људе које воле.
Који Бри­ну о Немоћ­ни­ма, Ста­ри­ји­ма и Напу­ште­ни­ма. 
Који осе­ћа­ју Бол.
Али Не пока­зу­ју, они су људи, који се тру­де да сва­ком изма­ме осмех,
да помог­ну оно­ли­ко коли­ко могу.

Они су Рет­ки, и Скром­ни, и Нема их Сву­да. Међу­соб­но се пошту­ју, и воле. Они када про­ђу поред тебе Осе­тиш неки посе­бан осе­ћај они кад уђу у Божи­ји Храм. Они се Моле за сво­је и за сва­ког ко је у Нево­љи. Тихо, Нај­ти­ше. Пусте Сузу, Скри­ве­ну, они су Људи који воле све људе и непра­ве Раз­ли­ку.

ОНИ СУ ЈЕД­НИ И ПРА­ВИ… ХВА­ЛА ЗА СВЕ…