Милосрдна секција

Милосрдна секција

Један од глав­них циље­ва овог ресо­ра је ства­ра­ње прак­тич­ног духов­ног и соци­јал­ног про­гра­ма пра­ће­ња и помо­ћи ста­рач­ким домо­ви­ма, домо­ви­ма за децу оме­те­ну у раз­во­ју, сла­бо­ви­де, наглу­ве, без роди­тељ­ског ста­ра­ња и слич­ним уста­но­ва­ма. Овај поста­вље­ни циљ у мно­го­ме је оства­рен, а негде сарад­ња са уста­но­ва­ма соци­јал­не зашти­те гра­да пола­га­но отпо­чи­ње.

Посе­те се врше по дого­во­ру са инсти­ту­ци­јом, над­ле­жним све­ште­ни­ком или духов­ни­ком. Обич­но се орга­ни­зу­ју неде­љом после Св. Литур­ги­је. У посе­ти уче­ству­је више волон­те­ра зајед­но са вођом ресо­ра и све­ште­ни­ком. У посе­те се увек носи пра­во­слав­на штам­па као што је Пра­во­сла­вље, Пра­во­слав­ни миси­о­нар, Све­то­сав­ско звон­це, моли­тве­ни­ци, ико­ни­це и бро­ја­ни­це, затим, воће, слат­ки­ши, ако се оби­ла­зи дечи­ји дом и дру­ги даро­ви.

Током јед­не кален­дар­ске годи­не Мило­срд­на сек­ци­ја Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства упри­ли­чи више од 30 мило­срд­них посе­та раз­ли­чи­тим инсти­ту­ци­ја­ма. Поред ова­квог вида дело­ва­ња, не зане­ма­ру­ју се ни поје­дин­ци ни поро­ди­це на пре­по­ру­ку над­ле­жних све­ште­ни­ка, а уз бла­го­слов Пред­сед­ни­ка ВДС-а Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског Г. Г. Ири­не­ја.

Многи га зову доктором или свештеником

Многи га зову доктором или свештеником