Љуби­те јед­ни дру­ге

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

У Неде­љу 22. јула 2018. годи­не  након Све­те Литур­ги­је волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства посе­ти­ли су Дом Ста­ци­о­нар у Диљ­ској ули­и­ци. И ово­га пута доче­ка­ни као добри ста­ри при­ја­те­љи, волон­те­ри су након при­јат­ног раз­го­во­ра у трпе­за­ри­ји герон­то­ло­шког цен­тра оби­шли оне кори­сни­ке који су веза­ни за посте­љу.  Иако су мно­ги од њих има­ли тешке живот­не при­че наши волон­те­ри су успе­ли бар на крат­ко да их уда­ље од поми­сли на њих. И након дуго­го­ди­шњих дола­за­ка у дом наши хра­бри при­ја­те­љи нас и сада раз­о­ру­жа­ју сво­јом бор­бе­но­шћу. Њихо­ва бор­ба је тужна и тешка, али они из ње изла­зе као побед­ни­ци.

Посеб­но нам се обра­до­ва­ла госпо­ђа која се сећа наших волон­те­ра још из пери­о­да када је сва­ко­днев­но посе­ћи­ва­ла Цркве­ну кухи­њу. Не сме­мо забо­ра­ви­ти див­ну госпо­ђу Љиљу која нас је и овог пута раз­ве­се­ли­ла са сво­јим сти­хо­ви­ма. При­ча­ла нам је о сво­јим срећ­ним и сет­ним дани­ма, од нашег послед­њег сусре­та. Како каже јед­но вре­ме када су јој боло­ви поста­ли јачи, од љут­ње је пре­ста­ла да пише, али то није било дугог века. Чим је мало поми­сао на тело попу­сти­ла, наша Љиља се вра­ти­ла сво­јој беле­жни­ци и одмах је наста­ло неко­ли­ко песми­ца. Неиз­о­став­но је поме­ну­ти и оца Сера­фи­ма, који је у Ста­ци­о­на­ру већ девет месе­ци. Увек ведрог духа  и ово­га пута је са нама поде­лио Бого­у­год­не мисли.

Иако живи­мо живот брзо и са пуно оба­ве­за сва­ко од нас тре­ба да про­на­ђе бар мало вре­ме­на за ста­ре и немоћ­не да зајед­но шири­мо љубав Хри­сто­ву!