Подела пакета намирница и хигијенских средстава

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Пета неде­ља Вас­кр­шњег поста у Цркве­ној кухи­њи поче­ла је рад­но. Од раног јутра је фор­ми­ран дуга­чак ред редов­них кори­сни­ка кухи­ње, али и оних које је ова тешка ситу­а­ци­ја иза­зва­на дело­ва­њем Коро­на виру­са при­мо­ра­ла да оброк за себе и сво­је бли­жње затра­же у Цркве­ној кухи­њи.

Дана­шњој акци­ји Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства сво­јим при­ло­гом у виду хиги­јен­ских паке­та при­дру­жи­ла се и Фон­да­ци­ја „Ана и Вла­де Дивац”. Као и до сада, у дана­шњој поде­ли паке­та намир­ни­ца и хиги­јен­ских сред­ста­ва и одр­жа­ва­њу реда којим се обез­бе­ди­ло пошто­ва­ње нор­ми које је Вла­да Репу­бли­ке Срби­је доне­ла ради сузби­ја­ња дело­ва­ња Коро­на виру­са, уче­шћа су поред запо­сле­них у ВДС-у узе­ли волон­те­ри Цркве­не кухи­ње.

Током дана­шње акци­је на пет пунк­то­ва Цркве­не кухи­ње поде­ље­не су намир­ни­це за ско­ро све кори­сни­ке којих има око 2000, али и за вели­ки број оних који су се по први пут поја­ви­ли. Због огра­ни­че­них коли­чи­на намир­ни­ца који­ма рас­по­ла­же­мо и немо­гућ­но­сти да про­ве­ри­мо тач­ност пода­та­ка тим кори­сни­ци­ма су деље­ни паке­ти довољ­ни за седам дана за јед­ну осо­бу.

Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство ће наста­ви­ти да подр­жа­ва нај­у­гро­же­ни­је ста­нов­ни­ке Бео­гра­да пошту­ју­ћи све мере Вла­де Репу­бли­ке Срби­је.