Епархија нишка и ВДС Архиепископије београдско-карловачке заједно у хуманитарној акцији у општини Медвеђа

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

У четвр­так 29. новем­бра 2018. годи­не, Њего­во Пре­о­све­штен­ство Епи­скоп нишки Г. Г. Арсе­ни­је је у прат­њи пре­зви­те­ра Вла­ди­ми­ра Мар­ко­ви­ћа, секре­та­ра Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства Архи­е­пи­ско­пи­је бео­град­ско-кар­ло­вач­ке, про­то­је­ре­ја Дали­бо­ра Сте­фа­но­ви­ћа, архи­је­реј­ског наме­сни­ка јабла­нич­ког, јере­ја Боба­на Вуко­ви­ћа, паро­ха медвеђ­ског и јере­ја Дра­га­на Или­ћа, паро­ха сија­рин­ско­бањ­ског, посе­тио општи­ну Медве­ђа. Циљ ове посе­те је наста­вак помо­ћи више­дет­ним поро­ди­ца­ма у овој општи­ни, која је запо­че­та пре неко­ли­ко месе­ци.

Са бла­го­сло­вом Њего­ве Све­то­сти Патри­јар­ха срп­ског Г. Г. Ири­не­ја, ВДС из Бео­гра­да је обез­бе­дио вред­ну хума­ни­тар­ну помоћ, у виду хра­не, оде­ће, сред­ста­ва за хиги­је­ну и школ­ског при­бо­ра.

Епи­скоп нишки са прат­њом је нај­пре посе­тио ОШ „Вла­ди­мир Кова­че­вић“ у селу Леце и том при­ли­ком уче­ни­ци­ма уру­чио школ­ски при­бор. Након шко­ле, Епи­скоп је посе­тио деве­то­чла­ну поро­ди­цу Лепо­вић, којој је уру­чио вред­ну помоћ.

Из села Леце деле­га­ци­ја се упу­ти­ла у село Газда­ре где је оби­шла радо­ве на хра­му Све­тог Пан­те­леј­мо­на и уру­чи­ла помоћ осмо­чла­ној поро­ди­ци Мила­но­вић.

Помоћ је уру­че­на и деве­то­чла­ној поро­ди­ци Нешко­вић, десе­то­чла­ној поро­ди­ци Андре­је­вић, шесто­чла­ној поро­ди­ци Милен­ко­вић, четво­ро­чла­ној поро­ди­ци Ристић и једа­на­е­сто­чла­ној поро­ди­ци Милић из Медве­ђе.

Потом је вла­ди­ка Арсе­ни­је посе­тио поро­ди­цу Зора­на Дими­три­је­ви­ћа у селу Маће­дон­це која има пето­ро деце.

Посеб­на пажња посве­ће­на је поро­ди­ци Миле­не Перо­вић, само­хра­не мај­ке шесто­ро деце, која је пре неко­ли­ко дана без осно­ва била ухап­ше­на од стра­не тзв. косов­ске поли­ци­је.

 

 

МЕДИЈСКО – ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА ЕПАРХИЈЕ НИШКЕ