Будимо људи – Активности ВДС-а током ванредног стања

субота, 28.03.2020.

У скла­ду са миси­јом СПЦ, у овом вео­ма тешком тре­нут­ку за све ста­нов­ни­ке Срби­је због пандемије коро­на виру­са, Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство је покре­ну­ло низ акци­ја који­ма пома­же и пома­га­ће нај­у­гро­же­ни­је поро­ди­це и поје­дин­це у Архи­е­пи­ско­пи­ји бео­град­ско-кар­ло­вач­кој и у дру­гим епар­хи­ја­ма СПЦ у Срби­ји.

Управо о тим најновијим активностима извештавамо и преносимо да ће Вер­ско добро­твор­но ста­ра­тељ­ство наста­ви­ти још интен­зив­ни-је са сво­јом миси­јом помо­ћи у виду хума­ни­тар­них акци­ја за све вре­ме тра­ја­ња ван­ред­ног ста­ња у Репу­бли­ци Срби­ји. „Моли­мо се Госпо­ду да укре­пи све наше кори­сни­ке који­ма је ина­че живот­ни крст стра­да­ња и трп­ње већи него дру­ги­ма и да са вером издр­же ово вре­ме. Зна­мо да без Божи­јег допу­ште­ња ништа не бива и веру­је­мо да ће Господ као једи­ни мило­стив и благ Чове­ко­љу­бац да нам пода­ри све­га што нам је потреб­но за живот и спа­се­ње“, поручују из ВДС.


Звучни запис
Извор: Радио „Слово љубве”