vds-logo+text
spc-sr

Чувајте здравље

Посета Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику „Рудо“

Волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су 3. мар­та 2019. годи­не у Месо­пу­сну неде­љу после Све­те Литур­ги­је посе­ти­ли Спе­ци­ја­ли­зо­ва­ну бол­ни­цу за реха­би­ли­та­ци­ју и орто­пед­ску про­те­ти­ку позна­ти­ју као „Рудо“. Јеван­ђе­ље о Стра­шном суду које се чита ове неде­ље на пра­гу Вели­ког Часног поста речи­ма Самог Спа­си­те­ља осве­тља­ва тај дале­ки дан када ћемо ста­ти пред лице Њего­во и дати одго­вор за наш живот. Да ли ћемо чути Његов позив „Ходи­те бла­го­сло­ве­ни Оца моје­га; при­ми­те Цар­ство које вам је при­пре­мље­но од поста­ња сви­је­та“ зави­си од нашег одго­во­ра на јед­но јед­но­став­но пита­ње. На пита­ње да ли „смо глад­ног нахра­ни­ли, жед­ног напо­ји­ли, стран­ца при­ми­ли, нагог оде­ну­ли, боле­сног оби­шли и чове­ка у там­ни­ци посе­ти­ли“. Тај одго­вор пока­за­ће да ли смо усво­ји­ли Јеван­ђељ­ску нау­ку о љуба­ви и пока­за­ли нашу љубав пре­ма Госпо­ду Ису­су Хри­сту и бли­жњем, јер по речи Њего­вој „кад учи­ни­сте јед­ном од ове моје нај­ма­ње бра­ће, Мени учи­ни­сте“ (Мт 25, 31–46).

Посе­та паци­јен­ти­ма који су на реха­би­ли­та­ци­ји у Ста­ци­о­на­ру ове Спе­ци­ја­ли­зо­ва­не бол­ни­це била је кра­ћа него што је уоби­ча­је­но из здрав­стве­них раз­ло­га.

По саве­ту дежур­ног меди­цин­ског осо­бља само две мање гру­пе волон­те­ра су са заштит­ним маска­ма поде­ли­ле део воћа и цркве­не штам­пе по обли­жњим соба­ма и паци­јен­ти­ма који су били у холу док ће оста­ло воће бити поде­ље­но у трпе­за­ри­ји за вре­ме руч­ка. И тако крат­ки кон­так­ти су били врло срдач­ни, паци­јен­ти су се обра­до­ва­ли посе­ти из наше Цркве, позва­ли да дође­мо поно­во чим буде могу­ће и инте­ре­со­ва­ли да доби­ју крсти­ће и бро­ја­ни­це. На реха­би­ли­та­ци­ји је и један све­ште­ник отац Сава Крстић из Ђако­ва који се посеб­но обра­до­вао нашем дола­ску.

И овом при­ли­ком смо у кра­ћем раз­го­во­ру доби­ли савет од јед­не паци­јент­ки­ње: „Чувај­те здра­вље“ јер често, нажа­лост, тек када га човек изгу­би схва­ти њего­ву вред­ност. То се сигур­но одно­си и на духов­но здра­вље. Вре­ме Вели­ког Часног поста је при­ли­ка да пре­и­спи­та­мо наше духов­но здра­вље, откри­је­мо скри­ве­не боле­сти и лечи­мо их и изле­чи­мо уз Божи­ју помоћ духов­ним леко­ви­ма које пру­жа наша Све­та Пра­во­слав­на Црква.