Помен

Темељ­на, мину­ци­о­зна и саве­сна, бди­ла је над сва­ким сво­јим паци­јен­том не жале­ћи вре­ме и труд да се поста­ви пра­ва дијаг­но­за и да њена савест буде мир­на, а она пред Хри­стом Спа­си­те­љем на Све­тој Тај­ни Испо­ве­сти и При­че­шћа спрем­на да достој­но кру­ни­ше свој сми­ре­ни начин посто­ја­ња, спо­кој­но се при­че­сти после чега је увек про­си­ја­ва­ла њен сми­ре­ни, бла­ги осмех и радост.