Улица Француска 31, I спрат
+381 11 2182 776
sekretar@starateljstvo.rs

Menu

Категорија: ВОЛОНТЕРИ

Свако је дошао с осмехом и осмехом је дочекан

Свако је дошао с осмехом и осмехом је дочекан

Петровске покладе у Верском добротворном старатељству На Духовски понедељак 17. јуна 2019. године после Свете Литургије окупили су се волонтери Верског добротворног старатељства у Великој Моштаници да се друже и припреме трпезу љубави. То су уједно биле и Петровске покладе а домаћин и организатор породица Ковачевић, Василије, Љубица и Петар. Дан је био прави летњи, […]

Посета Дому Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“

Посета Дому Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“

По из­у­зет­но ле­пом и сун­ча­ном да­ну во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства по­се­ти­ли су у не­де­љу 17. мар­та 2019. го­ди­не, по­сле Све­те Ли­тур­ги­је, Дом Шко­ле за уче­ни­ке оште­ће­ног ви­да „Вељ­ко Ра­ма­да­но­вић“.

Чувајте здравље

Чувајте здравље

Посета Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику „Рудо“ Волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су 3. мар­та 2019. годи­не у Месо­пу­сну неде­љу после Све­те Литур­ги­је посе­ти­ли Спе­ци­ја­ли­зо­ва­ну бол­ни­цу за реха­би­ли­та­ци­ју и орто­пед­ску про­те­ти­ку позна­ти­ју као „Рудо“. Јеван­ђе­ље о Стра­шном суду које се чита ове неде­ље на пра­гу Вели­ког Часног поста речи­ма Самог Спа­си­те­ља осве­тља­ва […]

По­се­та При­хва­ти­ли­шту за од­ра­сла и ста­ра ли­ца

По­се­та При­хва­ти­ли­шту за од­ра­сла и ста­ра ли­ца

На пра­зник Сре­те­ња Го­спод­њег 15. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су за­јед­но са сту­ден­ти­ма Пра­во­слав­ног бо­го­слов­ског фа­кул­те­та по­се­ти­ли При­хва­ти­ли­ште за од­ра­сла и ста­ра ли­ца у Ку­мо­дра­шкој.

По­се­та Ми­ло­срд­не сек­ци­је Свра­ти­шту за де­цу ули­це у Крф­ској

По­се­та Ми­ло­срд­не сек­ци­је Свра­ти­шту за де­цу ули­це у Крф­ској

Во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства Ар­хи­е­пи­ско­пи­је бе­о­град­ско кар­ло­вач­ке су у не­де­љу по Са­вин­да­ну 3. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не по­сле Све­те Ли­тур­ги­је по­се­ти­ли Свра­ти­ште за де­цу ули­це у Крф­ској при Цен­тру за ин­те­гра­ци­ју мла­дих.

Све­ти Са­ва про­сла­вљен на Де­чи­јем оде­ље­њу Ин­сти­ту­та за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је

Све­ти Са­ва про­сла­вљен на Де­чи­јем оде­ље­њу Ин­сти­ту­та за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је

Де­ца ко­ја се ле­че на Ин­сти­ту­ту за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је про­сла­ви­ла су 28. ја­ну­а­ра 2019. го­ди­не у свом ле­чи­ли­шту ђач­ку сла­ву Све­тог Са­ву. Је­реј Зо­ран Ке­ре­зо­вић ду­хов­ник Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је и ста­ре­ши­на хра­ма Све­тих вра­че­ва Ко­зме и Да­мја­на са пој­ци­ма при хра­му и са чла­но­ви­ма Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства ко­ји за­јед­но са њим ре­дов­но по­се­ћу­ју де­цу до­шао је у до­го­во­ре­но вре­ме на Де­чи­је оде­ље­ње да се по­мо­ли Го­спо­ду и Све­том Са­ви и пре­се­че ко­лач и че­сти­та сла­ву.

У сусрет Божићу

У сусрет Божићу

Волонтери ВДС-а су се свесрдно потрудили да све буде спремно за Божићни ручак. Својим вредним рукама упаковали су 2000 пакета који ће бити подељени корисницима Црквене кухиње. Подела божићних пакета у Црквеној кухињи почеће у 12 часова.

На Бадњи дан служена прва Литургија у Дому за одрасла инвалидна лица

На Бадњи дан служена прва Литургија у Дому за одрасла инвалидна лица

Милост и Љубав Божију осетили су многи од нас када нам је као нека невидљива рука Он помогао и учинио нешто што ми нисмо могли, отворио нека затворена врта и решио за нас нерешиву ситуацију. С нами Бог разумјејте јазици и покарјајтесја, јако с нами Бог.

Милосрдна секција на Материце посетила децу на Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

Милосрдна секција на Материце посетила децу на Институту за ортопедско-хируршке болести „Бањица“

У лепом, великом холу Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ који у току радне седмице врви од пацијената, лекара и другог медицинског особља недељом се сабира верни народ на Службу Божију у Параклису посвећеном Светом Јовану Шангајском при Институту.

Милосрдна секција на Детињце посетила Дом „Драгутин Филиповић Јуса“

Милосрдна секција на Детињце посетила Дом „Драгутин Филиповић Јуса“

У недељама које непосредно претходе Божићу породичним празницима Детињци, Материце и Оци кроз симболично везивање и међусобно даривање деце и родитеља наша Света Црква указује на значај и величину породичне слоге и љубави.

Special
Offers
GET EXTRA 50% OFF
Mother's Day
Sale ends in
SHOP NOW