Улица Француска 31, I спрат
+381 11 2182 776
sekretar@starateljstvo.rs

Категорија: ВОЛОНТЕРИ

Припрема Божићних ланч пакета

Припрема Божићних ланч пакета

Волонтери наша снага Како се приближавамо најрадоснијем празнику Рођења Богомладенца Христа, тако вредне руке волонтера Верског добротворног старатељства са пуно љубави припремају и пакују ланч пакете који ће, на сам дан Божића, бити подељени корисницима Црквене кухиње у Француској улици, на Жаркову, Карабурми, Звездари и Старој Бежанији. Преносимо вам делић атмосфере са припреме хране у […]

Ученици Земунске гимназије који похађају наставу веронауке волонтирају у Црквеној кухињи

Ученици Земунске гимназије који похађају наставу веронауке волонтирају у Црквеној кухињи

Кад учинисте једном од ове моје најмање браће, мени учинисте (Мт. 25, 31-46) У просторијама Црквене кухиње у Француској 31 било је у четвртак 26. децембра 2019. године пре поделе ручка потребитима врло живо. Ђаци-волонтери су вредно вршили своја „послушања“ и радили све што је било потрено: да исеку хлеб, поставе сто, намажу пекмезом палачинке, […]

Волонтери ВДС-а на изложби „Осам векова уметности под окриљем Српске Православне цркве 1219-2019“

Волонтери ВДС-а на изложби „Осам векова уметности под окриљем Српске Православне цркве 1219-2019“

Колико је љубави, истрајност, мудрости и храбрости требало да се сачува православна хришћанска вера Изложба „Осам векова уметности под окриљем Српске Православне цркве 1219-2019“ уприличена је у време прослављања великог јубилеја аутокефалности. Упознаје посетиоца са осам стотина година континуитета црквено-уметничког стваралаштва, хронолошки приказујући развој рукописних и штампаних књига, црквеног текстила, иконописа, богослужбених сасуда и других […]

Свако је дошао с осмехом и осмехом је дочекан

Свако је дошао с осмехом и осмехом је дочекан

Петровске покладе у Верском добротворном старатељству На Духовски понедељак 17. јуна 2019. године после Свете Литургије окупили су се волонтери Верског добротворног старатељства у Великој Моштаници да се друже и припреме трпезу љубави. То су уједно биле и Петровске покладе а домаћин и организатор породица Ковачевић, Василије, Љубица и Петар. Дан је био прави летњи, […]

Посета Дому Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“

Посета Дому Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“

По из­у­зет­но ле­пом и сун­ча­ном да­ну во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства по­се­ти­ли су у не­де­љу 17. мар­та 2019. го­ди­не, по­сле Све­те Ли­тур­ги­је, Дом Шко­ле за уче­ни­ке оште­ће­ног ви­да „Вељ­ко Ра­ма­да­но­вић“.

Чувајте здравље

Чувајте здравље

Посета Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику „Рудо“ Волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су 3. мар­та 2019. годи­не у Месо­пу­сну неде­љу после Све­те Литур­ги­је посе­ти­ли Спе­ци­ја­ли­зо­ва­ну бол­ни­цу за реха­би­ли­та­ци­ју и орто­пед­ску про­те­ти­ку позна­ти­ју као „Рудо“. Јеван­ђе­ље о Стра­шном суду које се чита ове неде­ље на пра­гу Вели­ког Часног поста речи­ма Самог Спа­си­те­ља осве­тља­ва […]

По­се­та При­хва­ти­ли­шту за од­ра­сла и ста­ра ли­ца

По­се­та При­хва­ти­ли­шту за од­ра­сла и ста­ра ли­ца

На пра­зник Сре­те­ња Го­спод­њег 15. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су за­јед­но са сту­ден­ти­ма Пра­во­слав­ног бо­го­слов­ског фа­кул­те­та по­се­ти­ли При­хва­ти­ли­ште за од­ра­сла и ста­ра ли­ца у Ку­мо­дра­шкој.

По­се­та Ми­ло­срд­не сек­ци­је Свра­ти­шту за де­цу ули­це у Крф­ској

По­се­та Ми­ло­срд­не сек­ци­је Свра­ти­шту за де­цу ули­це у Крф­ској

Во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства Ар­хи­е­пи­ско­пи­је бе­о­град­ско кар­ло­вач­ке су у не­де­љу по Са­вин­да­ну 3. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не по­сле Све­те Ли­тур­ги­је по­се­ти­ли Свра­ти­ште за де­цу ули­це у Крф­ској при Цен­тру за ин­те­гра­ци­ју мла­дих.

Све­ти Са­ва про­сла­вљен на Де­чи­јем оде­ље­њу Ин­сти­ту­та за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је

Све­ти Са­ва про­сла­вљен на Де­чи­јем оде­ље­њу Ин­сти­ту­та за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је

Де­ца ко­ја се ле­че на Ин­сти­ту­ту за он­ко­ло­ги­ју и ра­ди­о­ло­ги­ју Ср­би­је про­сла­ви­ла су 28. ја­ну­а­ра 2019. го­ди­не у свом ле­чи­ли­шту ђач­ку сла­ву Све­тог Са­ву. Је­реј Зо­ран Ке­ре­зо­вић ду­хов­ник Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је и ста­ре­ши­на хра­ма Све­тих вра­че­ва Ко­зме и Да­мја­на са пој­ци­ма при хра­му и са чла­но­ви­ма Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства ко­ји за­јед­но са њим ре­дов­но по­се­ћу­ју де­цу до­шао је у до­го­во­ре­но вре­ме на Де­чи­је оде­ље­ње да се по­мо­ли Го­спо­ду и Све­том Са­ви и пре­се­че ко­лач и че­сти­та сла­ву.

У сусрет Божићу

У сусрет Божићу

Волонтери ВДС-а су се свесрдно потрудили да све буде спремно за Божићни ручак. Својим вредним рукама упаковали су 2000 пакета који ће бити подељени корисницима Црквене кухиње. Подела божићних пакета у Црквеној кухињи почеће у 12 часова.