Волонтери у манастиру Рајиновац

У неде­љу 24.05.2020. годи­не, на пра­зник Рав­но­а­по­стол­них све­ти­те­ља Кири­ла и Мето­ди­ја, волон­те­ри су при­су­ство­ва­ли све­тој Литур­ги­ји у мана­сти­ру Раји­но­вац који се нала­зи у Бега­љи­ци надо­мак Гроц­ке.

Дођи и види

Волонтери Милосрдне секције у Манастиру Фенек Постоје места и тренуци где се осети пуноћа живота, његова лепота и снага која произилази из извора Живота Господа Исуса Христа. То су осетили и доживели волонтери Милосрдне секције Верског добротворног старатељства после Свете Литургије и трпезе љубави у манастиру Фенек у недељу 23. фебрура 2020. године. У храму […]

Припрема Божићних ланч пакета

Волонтери наша снага Како се приближавамо најрадоснијем празнику Рођења Богомладенца Христа, тако вредне руке волонтера Верског добротворног старатељства са пуно љубави припремају и пакују ланч пакете који ће, на сам дан Божића, бити подељени корисницима Црквене кухиње у Француској улици, на Жаркову, Карабурми, Звездари и Старој Бежанији. Преносимо вам делић атмосфере са припреме хране у […]

Ученици Земунске гимназије који похађају наставу веронауке волонтирају у Црквеној кухињи

Кад учинисте једном од ове моје најмање браће, мени учинисте (Мт. 25, 31-46) У просторијама Црквене кухиње у Француској 31 било је у четвртак 26. децембра 2019. године пре поделе ручка потребитима врло живо. Ђаци-волонтери су вредно вршили своја „послушања“ и радили све што је било потрено: да исеку хлеб, поставе сто, намажу пекмезом палачинке, […]

Волонтери ВДС-а на изложби „Осам векова уметности под окриљем Српске Православне цркве 1219-2019“

Колико је љубави, истрајност, мудрости и храбрости требало да се сачува православна хришћанска вера Изложба „Осам векова уметности под окриљем Српске Православне цркве 1219-2019“ уприличена је у време прослављања великог јубилеја аутокефалности. Упознаје посетиоца са осам стотина година континуитета црквено-уметничког стваралаштва, хронолошки приказујући развој рукописних и штампаних књига, црквеног текстила, иконописа, богослужбених сасуда и других […]

Свако је дошао с осмехом и осмехом је дочекан

Петровске покладе у Верском добротворном старатељству На Духовски понедељак 17. јуна 2019. године после Свете Литургије окупили су се волонтери Верског добротворног старатељства у Великој Моштаници да се друже и припреме трпезу љубави. То су уједно биле и Петровске покладе а домаћин и организатор породица Ковачевић, Василије, Љубица и Петар. Дан је био прави летњи, […]

Посета Дому Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“

По из­у­зет­но ле­пом и сун­ча­ном да­ну во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства по­се­ти­ли су у не­де­љу 17. мар­та 2019. го­ди­не, по­сле Све­те Ли­тур­ги­је, Дом Шко­ле за уче­ни­ке оште­ће­ног ви­да „Вељ­ко Ра­ма­да­но­вић“.

Чувајте здравље

Посета Специјалној болници за рехабилитацију и ортопедску протетику „Рудо“ Волон­те­ри Мило­срд­не сек­ци­је Вер­ског добро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су 3. мар­та 2019. годи­не у Месо­пу­сну неде­љу после Све­те Литур­ги­је посе­ти­ли Спе­ци­ја­ли­зо­ва­ну бол­ни­цу за реха­би­ли­та­ци­ју и орто­пед­ску про­те­ти­ку позна­ти­ју као „Рудо“. Јеван­ђе­ље о Стра­шном суду које се чита ове неде­ље на пра­гу Вели­ког Часног поста речи­ма Самог Спа­си­те­ља осве­тља­ва […]

По­се­та При­хва­ти­ли­шту за од­ра­сла и ста­ра ли­ца

На пра­зник Сре­те­ња Го­спод­њег 15. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства су за­јед­но са сту­ден­ти­ма Пра­во­слав­ног бо­го­слов­ског фа­кул­те­та по­се­ти­ли При­хва­ти­ли­ште за од­ра­сла и ста­ра ли­ца у Ку­мо­дра­шкој.

По­се­та Ми­ло­срд­не сек­ци­је Свра­ти­шту за де­цу ули­це у Крф­ској

Во­лон­те­ри Ми­ло­срд­не сек­ци­је Вер­ског до­бро­твор­ног ста­ра­тељ­ства Ар­хи­е­пи­ско­пи­је бе­о­град­ско кар­ло­вач­ке су у не­де­љу по Са­вин­да­ну 3. фе­бру­а­ра 2019. го­ди­не по­сле Све­те Ли­тур­ги­је по­се­ти­ли Свра­ти­ште за де­цу ули­це у Крф­ској при Цен­тру за ин­те­гра­ци­ју мла­дих.